Arbetsplatsbesök

I de flesta fall ska miljö- och byggnadsnämnden vid minst ett tillfälle under byggprojektets gång besöka arbetsplatsen. Behovet av arbetsplatsbesök gås igenom på det tekniska samrådet.

Vid arbetsplatsbesöket ska din kontrollansvarig närvara och det är bra om du som byggherre också är med.

Vad görs på ett arbetsplatsbesök

Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar miljö- och byggnämndens inspektör bland annat att:

  • kontrollplanen och bygglovet följs
  • den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning
  • inget uppenbart strider mot byggreglerna

Om brister upptäcks

Om allvarliga avvikelser upptäcks kan du kallas ni till ett samråd för att diskutera nödvändiga åtgärder. Det kan bland annat innebära att kontrollplanen behöver justeras, eller att ytterligare handlingar behöver lämnas in.

Du får ett protokoll

Inspektören skriver ett protokoll under arbetsplatsbesöket som sedan skickas till byggherren och kontrollansvarig.

Förändringar under byggandet

Det är vanligt att man under byggets eller projektets gång kommer på ändringar man vill göra. Innan du gör ändringar i förhållande till bygglovet ska du kontakta byggnadsinspektören.

Om bygglovet inte följs och inget nytt beslut finns räknas det som olovligt byggande, eller ”svartbygge”. Om du under projektets gång vill göra ändringar i det som du har fått bygglov för ska du kontakta byggnadsinspektören.

Är ändringen så stor att den i sig själv skulle behöva bygglov, behövs ett nytt beslut

Till exempel om en byggnad ska:

  • bli större
  • bli högre
  • ändra placering

Även ändringar i hur du vill placera fönster och andra detaljer kan behöva ett nytt beslut.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede