Tekniskt samråd

Om tekniskt samråd krävas beslutas detta om i samband med beslut om bygglov/mark- och rivningslov. Om åtgärden är av mer komplicerad art beslutas även behovet av en kontrollansvarig i samma beslut som bygglov/mark- och rivningslov.

Miljö- och byggnadsnämnden kallar skriftligen till ett tekniskt samråd där byggherren och kontrollansvarig ska närvara. I vissa fall kallas även fler personer, till exempel räddningstjänsten eller miljöavdelningen. Som byggherre ansvarar du för att projektörer och entreprenörer kallas till byggsamrådet om så önskas.

Inför det tekniska samrådet

Inför det tekniska samrådet kommer du som byggherre att få en lista på dom handlingar som behöver inkomma inför det tekniska samrådet.

Vanligt förekommande handlingar är:

 • Förslag till kontrollplan
 • Person som avses att utföra utstakning eller/ och lägeskontroll
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Energibalansberäkning
 • Konstruktionsritning Grund
 • Konstruktionsritning Stomme/Tak
 • Färdigställandeskydd
 • Klimatdeklaration
 • Rivningsplan samt inventeringslista om åtgärden innehåller en rivningsåtgärd
 • Utlåtande sakkunnig brand (vid ärenden av mer avancerad art)
 • Geoteknisk utredning/utlåtande (Vid behov)

Brandskyddsbeskrivning för objekt som är större än en-/ eller två-bostadshus kräver en granskningstid om minst 10 dagar för räddningstjänsten och bör därför inkomma i god tid innan tidbokning för tekniskt samråd.

Vid frågor och bokning av tekniskt samråd kontakta våra byggnadsinspektörer via kundcenter 0525-180 00.

Vid samrådet görs en genomgång av:

 • Bygglov/mark- och rivningslovets omfattning och eventuella villkor i beslut
 • Arbetets planering och organisation
 • Byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in. Så som konstruktionsritningar för grundläggning och byggnadens stomme, takkonstruktion samt brandskyddsbeskrivning.
 • Hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd
 • Behovet av arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder
 • Behovet av färdigställandeskydd
 • Behovet av utstakning eller/och lägeskontroll Öppnas i nytt fönster.
 • Behovet av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, så som energibalansberäkning, klimatdeklaration
 • Behovet av ytterligare sammanträden
 • Upplysningar om krav på tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet i samband med utförandet av åtgärden.

Vid samrådet upprättas ett protokoll

På det tekniska samrådet dokumenteras all den projektering som är av vikt, för att byggnadsnämnden ska kunna göra bedömningen att åtgärden kan komma att uppfylla gällande lagkrav.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede