Vår granskning

När din ansökan kommit in granskar vi den utifrån gällande lagstiftning och bestämmelser.

Vad händer med din ansökan?

 1. Din ansökan registreras och kontrolleras – är det rätt ritningar och tillräcklig kvalitet på handlingarna?
 2. Vi kontaktar dig om några kompletteringar behöver göras.
 3. Din ansökan granskas mot gällande bestämmelser.
 4. Eventuella remisser skickas ut.
 5. I vissa fall kontaktas dina grannar för att de ska få lämna sina synpunkter.
 6. Beslut fattas och avgift räknas ut när ärendet är färdigbehandlat.
 7. Ärendet expedieras och kungörs och beslutet skickas till dig.
 8. Om inte någon har överklagat ärendet när fyra veckor har gått, från den dag ärendet kungjorts i Post- och inrikestidningar får beslutet laga kraft.

Observera

 • Om det finns sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda skickas beslutet till dem. Sakägarna kan överklaga beslutet inom tre veckor från det datum de mottagit beslutet.
 • Åtgärden får påbörjas först fyra veckor från publiceringsdatum i Post- och inrikes tidningar om startbesked har lämnats.

Grannars synpunkter

I vissa fall får grannarna ge sina synpunkter på det som ska byggas, till exempel när ansökan avviker från gällande detaljplan.

Bygglovsavdelningen kontaktar grannarna som får möjlighet att lämna sina synpunkter. Du får alltid möjlighet att ta del av och yttra dig över inkomna synpunkter innan beslut fattas.

Att grannarna godkänner en åtgärd räcker inte alltid för att du ska få bygglov. Åtgärden måste också uppfylla kraven i plan- och bygglagen.

Om vi inte kan ge bygglov

Om vi bedömer att bygglov inte kan ges informerar vi dig om orsakerna till vår bedömning.

När du blivit informerad om varför ett bygglov inte kan ges kan du:

 • ändra eller återkalla din ansökan
 • tillföra ny information
 • begära att få ansökan prövad av miljö- och byggnadsnämnden.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede