Brandskydd, sotning

Verksamheten regleras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter och allmänna råd om sotning och
brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning/rengöring och brandskyddskontroll.

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som kommunen har beslutat. Genom att planera arbetet så att ett geografiskt område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere. Därför kan du själv inte bestämma dag och tid för sotarens besök till samma kostnad. Ombokad tid medför en ökad kostnad både för dig och sotaren.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede