Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Beslutade av kommunfullmäktige 1995-10-30 § 107. Ändring av § 13, 14 och 18 antogs 1996-04-11, § 33. Kompletteringar av § 9 och § 16 antogs av kommunfullmäktige 2001-05-28, § 50.
Ändring av § 13-15 och 17-19 antogs av kommunfullmäktige 2010-05-03, § 54.
Ändring av § 13 antogs av kommunfullmäktige 2011-12-19, § 112.

Tanums kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Tanums kommun skall upprätthållas.
 
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen (OL) om inte annat anges.
 
Med offentlig plats enligt OL 1 kap 2 § avses:
1.   allmänna vägar
2.   gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål
3.   områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4.   andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik

 För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.
 
3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: begravningsplatser, kyrkogårdar, anläggning för lek, idrott, camping, friluftsliv och badplatser.
 
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 12 §, 14 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor mm

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning m.m

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar och andra anordningar

8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller annan anordning, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar mm

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana eller brygga på lägre höjd än2,50 metereller över en körbana på lägre höjd än4,60 meter .
Träd och buskar skall kvistas i den mån grenarna sträcker sig över gång- eller körbana under de höjder som sagts i första stycket.

Affischering, trottoarpratare

10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polisen.

Insamling av pengar

12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol

13 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats i Grebbestad enligt karta bilaga 1 eller på offentlig plats i Fjällbacka enligt karta bilaga 2. Förbudet gäller under perioden 1 juni-31 augusti varje år i Fjällbacka och under hela året i Grebbestad . Länk till kartbilagorPDF (pdf, 4.9 MB).

Ambulerande försäljning

14 § För ambulerande försäljning på offentlig plats krävs polismyndighetens tillstånd i Grebbestad, se karta bilaga 1, och Fjällbacka, se karta bilaga 2. Länk till kartbilagorPDF (pdf, 4.9 MB).

Camping

15 § Camping får inte ske på offentlig plats enligt OL (ordningslagen) 1 kap 2 § pkt 1, 2 och 4. Vad som avses med offentlig plats, se 2 § i detta dokument.

Hundar

16 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.
 
17 § Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: idrottsanläggning, park och plantering under tiden 1 april-30 september. Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnat område. När en hund inte hålls kopplad skall den vara märkt på godkänt sätt. Hundar får inte vistas på begravningsplatser, kyrkogårdar, på anlägg-ning för spelytor (planer), lek eller på badplats. Förbudet för hundar att vistas på badplatser gäller under perioden 1 juni-31 augusti varje år.
 
18 § Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: Hamburgsund enligt bilaga 7, Fjällbacka enligt bilaga 8 och 8B, Grebbestad enligt bilaga 9 och Tanumshede enligt bilaga 10. Länk till kartbilagorPDF (pdf, 4.9 MB).

Ridning, löpning och cykelåkning

19 § Ridning och cykelåkning får inte ske i motionsspår markerade på kartbilaga 3-6. Ridning, löpning och cykelåkning är förbjudet i anlagda skidspår markerade på kartbilaga 3-6. Hästar får inte vistas på badplatser under perioden 1 maj-1 september årligen. Länk till kartbilagorPDF (pdf, 4.9 MB).

Skjutning med eldvapen m.m

20 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på samtliga platser som är eller jämställs med offentlig plats.

Vegetation

21 § Fastighetsägare skall tillse att vegetation från egen fastighet ej begränsar framkomlighet och sikt på gångbana eller körbana utanför fastigheten.
Hörntomt: Växtligheten får inte vara högre än 70 cm över gatuplanet inom den s.k sikttriangeln, vilket gäller 10 m åt vardera hållet från gatukorsning.
Tomt intill gatan: Växtligheten får inte hållas lägre än 2,50 meter över gångbana och inte lägre än 4,60 meter över körbana.

Avgift för att använda offentlig plats

22 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Adressnummerskyltar

23 § Varje bebyggd fastighet, som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med särskild adressnummerskylt.
Det ankommer på tekniska nämnden att meddela föreskrifter om skyltens utseende och placering.
Det ankommer på fastighetsägaren att på egen bekostnad uppsätta och underhålla adressnummerskylt.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

24 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 §, 15 §, 17-20 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede