Naturen i Tanum

JorefjordenFörstora bilden

Jorefjorden

Tanums kommun uppvisar, från väster till öster, en rad olika naturmiljöer.

Längst i väster finns djupa havsområden med en för landet unik artrikedom. Där finns ytterskärgårdens kala skär och en innerskärgård med flera stora öar med gles vegetation och kalkpåverkad flora.

En kustremsa med smala sund, grunda leror och långa, inskurna vikar övergår i ett småskaligt jordbrukslandskap i lerfyllda dalgångar mellan höga, kala granitberg.

Lövskogarna i Tanums kommun är företrädesvis långa och smala randskogar längs bergskanterna.

Efterhand får naturen alltmer karaktär av ett skogslandskap där barrträden tar vid mellan myrar, sjöar och vattendrag. Vid Bullaresjöarnas stränder och dalgångar finner vi åter det småskaliga jordbrukslandskapet.

Längst i öster dominerar barrskogslandskapet med inslag av stora hällmarksområden, myrar, sjöar, tjärn och vattendrag.

Havet och det variationsrika landskapet, samt människans närvaro ända sedan istidens slut har gett oss en mängd olika naturmiljöer där en mångfald av växter och djur har sina livsmiljöer.

Logotype för LONA-projektet

Lokala naturvårdsprojekt

Kommuner kan söka bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA-den lokala naturvårdssatsningen) genom Länsstyrelsen. Halva projektet kan finansieras av bidrag, resten ska sökanden finansiera genom eget arbete och/ eller kontantinsats. Här kan du läsa om aktuella LONA-projekt som Tanums kommun är delaktig i.

Raftön ängar och betesmarker

Projektet har blivit beviljat LONA-bidrag i en andra omgång och fortsätter under namnet ”Raftö ängar och grönområden- restaurering”. LONA-projektet sträcker sig till 2024, men skötseln och utvecklingen av Raftö ängar och grönområden är ett långsiktigt arbete som föreningarna planerar att sköta för kommande generationer. Åk dit och kolla så kan ni få se en fantastisk miljö växa fram och under sommarhalvåret träffa både hästar, får och kor.

Projektet Raftön ängar och betesmarker, initial röjning fokuserar på ett igenvuxet område på Raftön. Klätta-Raftöns samfällighetsförening och Raftön södra ängens intresseförening är initiativtagare till detta projekt och driver arbetet. Projektet syftar till att påbörja en röjning av ängs- och betesmarker. Detta som ett första steg i ett långsiktigt arbete med att öppna upp vyerna och att återskapa ett vackert kulturlandskap med ängar och hagar med betande djur. Projektet genomfördes 2021.

En åtgärd i restaureringsarbetet på Raftön var att bränna högvuxet gräs. Foto: Johannes Simu

Våtmark Bergemyr

Inom projektet ska en våtmark med en areal på cirka 600 kvadratmeter anläggas. Syftet med våtmarken är att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och att öka tillskottet till grundvattnet. Våtmarken kommer även att gynna biologisk mångfald genom att förbättra förutsättningarna för groddjur, kräldjur, insekter, fåglar och kärlväxter. Projektet initierades av en privatperson och ska utföras under 2022.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede