Slutbesked

Slutbesked krävs för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked, det vill säga för alla åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan.

Du får inte ta byggnaden eller anläggningen i bruk innan du fått ett slutbesked. Flyttar du in eller på annat sätt använder byggnationen innan du fått slutbesked tas sanktionsavgift ut.

Ett slutbesked ska utfärdas då byggherren har visat att alla krav som gäller för byggnationen enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att miljö- och byggnämnden inte haft anledning att ingripa.

Begäran om slutbesked

Byggherren ska i god tid anmäla att byggnationen håller på att färdigställas. Begäran om utfärdande av slutbesked ska ske skriftligt av byggherren.

Om slutbesked inte kan beviljas

Ett slutbesked kan ibland ges trots brister i uppfyllandet av ovanstående krav. Om bristerna är obetydliga kan dessa anges som anmärkningar på slutbeskedet. Om någon brist inte är obetydlig kan miljö- och byggnämnden ändå ge ett slutbesked som är beroende av att bristen rättas till eller att en viss kontroll behöver göras i ett senare skede.

Byggherrens ansvar

Du som byggherre ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren ska också se till att kontroll och prövning utförs i tillräcklig omfattning.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede