Ansök om bygglov

Tänk på att fullständiga ansökningshandlingar gör att vi kan behandla din bygglovsansökan snabbare.

Följande handlingar behövs:

Här kan du läsa mer om bygglov.

Så här skickar du in din ansökan

Om du har e-legitimation kan du söka via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Söker du via e-tjänsten har du möjlighet att följa ditt ärende och kan när det passar dig se vad som sker i ditt ärende.

Du kan också söka genom att använda vår pdf-blankett Pdf, 615.4 kB, öppnas i nytt fönster.. Skriv ut och posta eller skicka till oss via e-post till mbn.diarium@tanum.se.

Skickar du in din ansökan via e-tjänst eller e-post behöver vi en separat fil i pdf-format för respektive dokument/handling, det vill säga en egen fil för varje ritning, karta, foto och så vidare.

Ansökan om bygglov

Nybyggnadskarta och situationsplan

Nybyggnadskarta krävs normalt vid nybyggnation inom detaljplanerat område eller samanhållen bebyggelse. Den ger en detaljerad bild av fastighetsgränser, byggnation, utvalda planbestämmelser, höjder, inskrivna rättigheter, vägar med mera inom den aktuella fastigheten.

En situationsplan skapas genom att du på nybyggnadskartan redovisar kommande byggnations yttermått och dess placering i förhållande till säkerställd fastighetsgräns. Detta görs med två vinkelräta mått samt avstånd mellan gränspunkt och avståndsangivelsepunkt.
Markera även färdig golvhöjd för den kommande byggnaden på situationsplanen. Exempelbild för lägesfixering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska även redovisa hur tomten ordnas med infart, parkeringsplats, placering av sopkärl, inkommande VA-anslutning, hantering av dagvatten och slänt med höjdsättning. Om ni avser att uppföra murar/stödmurar på platsen ska dessa också redovisas i situationsplanen.

Nybyggnadskartan och situationsplanen upprättas som regel i skala 1:400 men detta kan justeras beroende på de aktuella förutsättningarna i varje specifikt fall.

Här finns mer information om nybyggnadskarta.

Planritning

Planritningen ska vara möblerad och redovisa användningssätt. På planritningen ska du redovisa att byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga. Ritningen ska vara minst i skala 1:100. 

Exempelritning på nybyggnad av enbostadshus Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Fasadritning

Fasadritning är en ritning som visar hur byggnadens fasader ska se ut. För att kunna bedöma byggnadens höjdläge ska befintlig och planerad marknivå ritas in på respektive fasadritning från tomtgräns till tomtgräns. Vid nybyggnad ska samtliga fasader redovisas, vid tillbyggnad kan det räcka med de fasader som blir förändrade. Ritningen ska vara minst i skala 1:100.

Exempel på fasadritning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Sektionsritning

En ritning som visar hur byggnaden ser ut i genomskärning. På sektionsritningen ska du redovisa takvinkel, rumshöjd och färdig golvhöjd. Ritningen ska vara minst i skala 1:100.

Exempel på sektionsritning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Anmälan om kontrollansvarig

Vid många byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga. Den kontrollansvarige hjälper byggherren att upprätta förslag till kontrollplan, ser till att kontrollerna blir utförda och att gällande bestämmelser och villkor följs. Den kontrollansvarige närvarar också vid tekniska samråd, arbetsplatsbesök och vid slutsamråd.

Här finns e-tjänst/blankett för anmälan av kontrollansvarig. Klicka på rubriken Boende, miljö & infrastruktur och därefter på rubriken Bygga och bo.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen anger du bland annat fasad-och takmaterial, grundläggningsmetod och uppvärmningssystem.

Här finns e-tjänst/blankett för den tekniska beskrivningen
Klicka på rubriken Boende, miljö & infrastruktur och därefter på rubriken Bygga och bo.

Övriga handlingar

Kontrollplan

Om startbesked ska kunna lämnas i bygglovet behöver en kontrollplan lämnas in. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om de kontroller som ska utföras under byggnationen samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna.

Konstruktionsritning

Ibland behövs en ritning som visar hur byggnadens konstruktion ser ut. Den kan till exempel visa hur olika detaljer ska utformas, dimensioner för de material som ingår i byggnaden och isoleringstjocklekar.

Verksamhetsbeskrivning

Om du söker bygglov för en verksamhet behöver du bifoga en beskrivning av verksamhetens karaktär. Beskrivningen behöver till exempel innehålla information om hur många personer det ska vara i lokalen, om allmänheten ska ha tillträde eller om verksamheten innebär någon risk för omgivningen.

Avlopp

Om din fastighet saknar anslutning till kommunalt avlopp kontrollerar vi i samband med din ansökan att fastigheten har en tillfredsställande enskild avloppsanläggning. Du kan inte få bygglov om du saknar en godkänd avloppsanläggning.

Mer information enskilt avlopp.

Mer information om kommunalt avlopp.

På hemsidan kan du också ansöka om tillstånd för ny enskild avloppsanläggning eller anslutning till kommunalt avlopp. 

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede