Strandskydd

Strandskyddet är till för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet i strandområden. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag.

Inom ett skyddat område, som normalt är 100 meter från strandkanten på land och lika långt i vattenområdet, får en fastighetsägare inte utföra åtgärder som strider mot strandskyddets syften. Zonen är på en del ställen utvidgad till 300 meter, se bilden nedan. I praktiken innebär det att nya hus, bryggor och parkeringsplatser med mera inte får byggas. Att fälla träd, anlägga gräsmatta, plantera häck eller gödsla kan också vara förbjudet.

När det gäller om- och tillbyggnader kan du också behöva ansöka om dispens, beroende på om ombyggnaden påverkar hemfridszonen. Hemfridszonen är det område kring till exempel ett hus där allemansrätten inte gäller.
Generellt är strandskyddet upphävt inom kvartersmark inom planlagt område.

zoner för strandskydd

Ligger din fastighet inom strandskyddat område?

Ligger din fastighet inom ett område där det krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna för det du vill genomföra? Om du är osäker så kontakta kommunens bygglovs- eller miljöavdelning.

Det är dock inte alltid som ansökan skall skickas till kommunen. Ligger strandskyddet inom naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden, miljöskyddsområden, Natura2000-områden, landskapsbildskyddsområden och vattenskyddsområden så är det bara länsstyrelsen som kan besluta om dispens. 

Om det finns "särskilda skäl" att genomföra en åtgärd inom strandskyddsområdet kan kommunen/länsstyrelsen ge dispens, men åtgärden får inte hindra allmänhetens tillträde till området eller påverka växt- och djurlivet negativt.
Åtgärd som kräver strandskyddsdispens, men utförs utan att det finns någon sådan, är ett miljöbrott och är åtalbart.

Sex särskilda skäl till dispens

Enligt miljöbalken kan endast dispens ges om någon av följande sex skäl uppfylls:

  • Området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtplatsavgränsning,
  • Området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
  • Området behövs för en anläggning som måste ligga vid vattnet,
  • Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet,
  • Området behövs användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
  • Området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Det finns ytterligare två skäl för dispens inom områden för landsbygdsutveckling. För mer information, klicka dig in på länken om Strandskydd i slutet av texten.

Om du ska utföra arbeten i vattnet kan du, förutom strandskyddsdispens, behöva tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta i så fall länsstyrelsen för samråd.

Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som har ansvar för åtgärden du söker strandskyddsdispens för.

Kommunala beslut om strandskyddsdispens tas av miljö- och byggnadsnämnden. Alla kommunala beslut om dispens från strandskyddet sänds till länsstyrelsen som har 3 veckor på sig att fatta beslut om överprövning. Därefter vinner beslutet laga kraft om ingen prövning har gjorts.

Läs gärna mer i skriften "Strandskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." från Boverket och Naturvårdsverket eller kontakta någon av våra byggnadsinspektörer.

Överklagande

Ett dispensbeslut ska alltid innehålla en besvärshänvisning, där det framgår hur beslutet kan överklagas och var den överklagande ska vända sig. Ett kommunalt beslut får överklagas till länsstyrelsen av den sökande, om beslutet går emot honom eller henne. Överklagandet ska vara inlämnat inom tre veckor från det att den sökande fått ta del av beslutet.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede