Detaljplan för del av Kville-Bräcke 2:3

Ortofoto planområde Kville-Bräcke 2:3Förstora bilden

Planområdet är beläget strax norr om Fjällbacka centrum, längs Bräckevägen.

Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för bostäder väl anpassade till landskapet med hänsyn till placering och färgsättning. Vidare syftar detaljplanen till att bevara de högsta bergspartierna med hänsyn till de landskapliga värdena samt skapa förutsättningar för att röra sig ut mot naturmarken för att möjliggöra ett rörligt friluftsliv.

Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen enligt beslut 2023-12-19, § 206.

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Granskningsutlåtande

Granskningshandlingar

Samrådsredogörelse

Samrådshandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Linda Eklund

Tel. 0525-181 33

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede