Planprocessen

En ny plan- och bygglag började gälla den 2 maj 2011. Beskrivningen på denna sida avser den nya lagen (PBL 2010:900).
 
Fysisk planering handlar om lämplig mark- och vattenanvändning med hänsyn till bland annat sociala, tekniska, estetiska, ekonomiska, kulturella och miljömässiga faktorer. Planeringsprocessen innebär till stor del om att göra lämpliga avvägningar eller kompromisser mellan olika intressen för att komma fram till godtagbara lösningar på problem.

För att alla ska ha möjlighet till insyn i planeringsprocessen och få tillfälle att yttra sina synpunkter finns en bestämd arbetsgång för hur den kommunala planeringen ska ske som är reglerad i plan- och bygglagen.

Planprocessen skiljer sig mellan planer som påbörjats före 2015, dessa går enligt plan- och bygglagen, SFS 2010:900 och de som påbörjats efter 2015-01-01, dessa går enligt plan- och bygglagen, SFS 2014:900.

Mer information finns här:

Boverket (www.boverket.se)

PBL Kunskapsbanken (www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneprocessen)

 

Planprocessen i bild

Planbesked

Planbeskedet är kommunens beslut om huruvida ett område är lämpligt för att inleda arbetet med en ny detaljplan eller inte. Vid positivt planbesked kan arbetet att upprätta en detaljplan påbörjas.

Program

Om kommunen bedömer att det behövs ett planprogram för att underlätta detaljplanearbetet ska ett planprogram upprättas som anger planens utgångspunkter och mål. I sådana fall upprättas programhandlingar. Ett programsamråd genomförs och inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse.

Samråd

Om ett program upprättats revideras förslaget och samrådshandlingar upprättas. Har inte ett planprogram bedömts nödvändigt upprättas samrådshandlingar direkt. Ett samråd genomförs och inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse.

Granskning

Samrådshandlingarna revideras till det slutliga detaljplaneförslaget och ställs därefter ut på granskning. Inkomna synpunkter under granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande.

Antagande

Kommunen beslutar att anta detaljplanen.

Laga kraft

Den som är berörd av planen och har lämnat in skriftliga synpunkter under tidigare skeden och inte fått dem tillgodosedda har möjlighet att överklaga beslut om att anta en detaljplan. Om ingen överklagar kommunens beslut att anta detaljplanen vinner detaljplanen laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede