Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är en karta som redovisar fastighetens gränser, angränsande fastighet, befintliga byggnader, rättigheter, inmätta höjder, höjdkurvor, eventuella byggrätter eller andra bestämmelseområden etcetera.
Kartan tas fram genom utdrag av förättningsakter från lantmäteriet. Utdrag av primärkarta samt genom fältarbete på plats såsom inmätning, utstakning av höjdfix, kontroll/inmätning av fastighetsgränser (mot akter) etcetera.

Kartan är till för dig så du kan redovisa läget av planerad byggnation när du söker bygglov. Nybyggnadskarta är ett krav vid nybyggnation inom detaljplanelagt område samt inom samlad bebyggelse där bygglov krävs. Det kan även vara så att bygglovsavdelningen ställer krav på nybyggnadskarta i andra fall, Kontakta gärna bygglovsavdelningen för att få reda på vilka underlag du behöver.

Nybyggnadskartan tillhandahålles enbart av kommunen.

Enkel nybyggnadskarta
Vi använder oss inte av begreppet "enkel nybyggnadskarta" längre, vilket tidigare var benämningen på en nybyggnadskarta utanför planlagt område. Det kallas enbart nybyggnadskarta oavsett om det är planlagt område eller inte.

Giltlighetstid nybyggnadskarta

Kartan skall illustera aktuell bild över området. Om förutsättningarna förändras så behöver kartan uppdateras. Det är en god ide att inte ta fram nybyggnadskarta i för tidigt skede innan man skall använda den då det kan medföra att man behöver uppdatera den. Uppdatering sker mot timpris enligt gällande taxa. Uppdatering av nybyggnadskarta kan ske inom 5 år från första utgåvan.

Förändringar kan vara något av följande:
 Förändringar i marknivåer (uppfyllnader, schaktning).
 Nya/förändrade fastighetsgränser.
 Byte av koordinatsystem & höjdsystem.
 Nya detaljplaner som vunnit laga kraft.
 Byggnader som uppförts på fastigheten eller direkt angränsande fastighet.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Plan- och kartavdelningen

0525-183 75

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede