Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är en karta som redovisar fastighetens gränser, angränsande fastighet, befintliga byggnader, rättigheter, inmätta höjder, höjdkurvor, eventuella byggrätter eller andra bestämmelseområden etcetera.
Kartan tas fram genom utdrag av förättningsakter från lantmäteriet. Utdrag av primärkarta samt genom fältarbete på plats såsom inmätning, utstakning av höjdfix, kontroll/inmätning av fastighetsgränser (mot akter) etcetera.

Nybyggnadskartan tillhandahålles enbart av kommunen.

När krävs situationsplan på nybyggnaskarta?

Vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2022-06-21 beslutades om riktlinjer för Tanum kommun gällande nybyggnadskarta, utstakning & lägeskontroll.

Nybyggnadskartan är till för dig så att du kan redovisa läget av planerad byggnation när du söker bygglov. Det är inte alltid kravet om situationsplan på nybyggnadskarta ställs vid en ansökan om bygglov. För att ta reda på om din tilltänkta åtgärd kräver nybyggnadskarta som underlag för framtagande av situationsplan finner du en tabell, de beslutade riktlinjerna och mer information under avsnitt nybyggnadskarta. Öppnas i nytt fönster.

Giltlighetstid nybyggnadskarta

Kartan skall illustera aktuell bild över området. Om förutsättningarna förändras så behöver kartan uppdateras. Det är en god ide att inte ta fram nybyggnadskarta i för tidigt skede innan man skall använda den då det kan medföra att man behöver uppdatera den. Uppdatering sker mot timpris enligt gällande taxa. Uppdatering av nybyggnadskarta kan ske inom 5 år från första utgåvan.

Förändringar kan vara något av följande:
 Förändringar i marknivåer (uppfyllnader, schaktning).
 Nya/förändrade fastighetsgränser.
 Byte av koordinatsystem & höjdsystem.
 Nya detaljplaner som vunnit laga kraft.
 Byggnader som uppförts på fastigheten eller direkt angränsande fastighet.

Beställning av nybyggnadskarta

Beställning sker enkelt via webbformulär E-tjänster och blanketter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter lagd beställning av mättjänst får du en offert med kostnadsuppgift om vad den efterfrågade nybyggnadskartan kostar som du behöver bekräfta innan uppdraget ses som beställt. Nybyggnadskartan debiteras enligt taxa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beslutad av kommunfullmäktige.

Tänk på att beställa din nybyggnadskarta i god tid innan du avser att skicka in din ansökan om bygglov då handläggningstiden varierar under året.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Plan- och kartavdelningen

0525-183 75

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede