Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är ett kartunderlag som används i bygglovsärenden. När byggherren ritat in läget och utbredningen för kommande byggnation på nybyggnadskartan så utgör den en situationsplan. Nybyggnadskartan ger en detaljerad bild av fastighetsgränser, byggnader och byggnadstillbehör, vägar, inskrivna rättigheter, anslutningspunkt för V/A, inmätta höjder, höjdkurvor, eventuella bestämmelseområden enligt gällande plan med mera.

Kartan tillhandahålles av kommunens kartavdelning. Vid framtagande av en nybyggnadskarta krävs som regel arkivutredning rörande gällande fastighetsbildning, fältarbete med inmätning av gränser och detaljer, beräkning och inpassning av gränsmarkeringar och gällande planbestämmelser samt avslutningsvis kartframställning och export av färdig kartprodukt. Kartan levereras som standard i formaten PDF och DWG men kan fås utskriven och postad till angiven adress om detta önskas.

Nybyggnadskartan tillhandahålles enbart av kommunen.

När krävs situationsplan på nybyggnadskarta?

Vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 21 juni 2022 beslutades om riktlinjer för Tanums kommun gällande nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll.

I riktlinjerna framgår bland annat att det inte alltid ställs krav på att en situationsplan måste vara upprättad på en nybyggnadskarta vid ansökan om bygglov. För att ta reda på om din tilltänkta åtgärd kräver nybyggnadskarta som underlag för framtagande av situationsplan finner du en tabell, de beslutade riktlinjerna och mer information på sidan nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll. Öppnas i nytt fönster.

Giltighetstid nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan ska illustrera aktuell bild över området och om förutsättningarna förändras så behöver kartan uppdateras. Det är en god idé att inte ta fram nybyggnadskartan i ett för tidigt skede innan man ska använda den då det kan medföra att man behöver uppdatera den. Uppdatering sker mot timpris enligt gällande taxa och kan ske inom 5 år från första utgåvan.

Förändrade förutsättningar kan vara något av följande:

  • Förändringar i marknivåer (uppfyllnader, schaktning)
  • Nya byggnader som uppförts på fastigheten eller direkt angränsande fastighet
  • Nya/förändrade fastighetsgränser
  • Byte av koordinatsystem och höjdsystem
  • Nya detaljplaner som vunnit laga kraft

Beställning av nybyggnadskarta

Beställning av nybyggnadskarta sker enkelt via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter lagd beställning får du svar med en offert på vad den efterfrågade nybyggnadskartan kostar. Denna offert behöver du sedan bekräfta innan uppdraget anses beställt. Nybyggnadskartan debiteras enligt plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beslutad av kommunfullmäktige.

Tänk på att beställa din nybyggnadskarta i god tid innan du avser att skicka in din ansökan om bygglov eftersom handläggningstiden varierar under året.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Plan- och kartavdelningen

0525-183 75

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede