Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är en karta som redovisar
fastighetens gränser, angränsande fastighet, befintlig byggnation, rättigheter, inmätta höjder, prickmark etc. Kartan tas fram genom utdrag från lantmäteriet, kommunens primärkarta samt genom fältarbete på plats såsom inmätning, utsättning av höjd fix etc.
Kartan är till för dig så du kan redovisa läget av planerad
byggnation när du söker bygglov. Nybyggnadskarta är ett krav inom detaljplanelagt område.