Nämnder och bolag

I Tanums kommun finns sju politiskt tillsatta nämnder, inklusive kommunstyrelsen. Nämnderna utses av kommunfullmäktige och är den politiska ledningen för ett utpekat kommunalt område. Kommunen har även två helägda bolag och ett delägt bolag.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska ansvara för. De nämnder som kommunen måste ha är kommunstyrelse, krisledningsnämnd, valnämnd och överförmyndarnämnd/överförmyndare.

Nämndernas uppdrag är att:

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige
  • genomföra beslut som fattas i kommunfullmäktige

Under varje nämnd finns en förvaltning förbereder ärenden och genomför de beslut som fattas.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är den högsta beslutande instansen i en kommun och beslutar om principiella frågor och ärenden av större vikt.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har till uppgift att leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet.

Tanums kommun har utöver kommunstyrelsen följande nämnder och bolag:

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede