Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten, kommunens ansvar för funktionshindrade samt den kommunala hälso- och sjukvården. Verksamheten styrs i första hand av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Ansvarsområdena omfattar individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning funktionshinderverksamhet, äldreomsorg inklusive kommunal primärvård samt måltidsverksamhet.

Omsorgsnämnden är med cirka 550 tillsvidareanställda inom omsorgsförvaltningen en av de två största nämnderna inom kommunen.

För nämndens verksamhet gäller av kommunfullmäktige antagna bestämmelser.

Nämnden ansvarar för att mål och riktlinjer för verksamheterna sätts upp samt fattar de övergripande besluten, medan förvaltningen ansvarar för att besluten verkställs.

Nämndens sammansättning

Nämnden består av elva ledamöter och nio ersättare. Dessa väljs av fullmäktige för en fyraårsperiod. Av styrelsens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordföranden att leda nämndens arbete.

Mål för nämndens verksamheter

Nämndsmål 1

Skapa boendeformer och attraktiva livsmiljöer i hela kommunen där invånare känner trygghet i livets alla skeden.

Beskrivning:
För att uppnå kommunfullmäktiges mål ska omsorgsnämnden verka för att invånarna ska känna trygghet och få en god vård, omsorg och service när de behöver stöd för att få livet att fungera. Omsorgsnämndens verksamheter ska inriktas mot förebyggande, tidiga insatser för att stärka individens och familjens egen förmåga att vara självständiga och leva ett tryggt och värdigt liv utifrån sina förutsättningar. I alla verksamheter, insatser och beslut som nämnden ansvarar för ska alltid barnets bästa beaktas.

Nämndsmål 2

Tillsammans med våra invånare utveckla en god och hållbar välfärd för en ökad livskvalitet.

Beskrivning:
För att uppnå kommunfullmäktiges mål ska omsorgsnämndens verksamheter präglas av en god servicenivå med ett fokus på den enskildes självbestämmande och individuella behov. Verksamheten ska särskilt inriktas mot förebyggande, tidiga insatser. Den enskilde ska kunna leva ett tryggt, samhällsintegrerat och så långt möjligt ett självständigt liv.

Särskilt engagemang ska ägnas åt behov som rör barn och unga där barnets bästa alltid ska beaktas.

Nämndsmål 3

Utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt med kommande generationer i åtanke.

Beskrivning:
För att uppnå kommunfullmäktiges mål ska omsorgsnämndens verksamheter fortsätta arbeta för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi och en verksamhet av god kvalitet. Detta uppnår vi genom våra medarbetares professionella kompetens, tillgång till bästa tillgängliga kunskap, systematiska kvalitetsuppföljningar och genom att göra brukare och klienter delaktiga.

Genom att nyttja och utveckla digitaliseringens möjligheter stärker nämnden tillgängligheten för invånarna och för att individer med behov av stöd ska kunna känna sig trygga, aktiva och självständiga med bibehållen integritet. Omsorgsnämnden ska sträva efter att ge förutsättningar för nämndens målgrupper att tillgodogöra sig ny teknik som införs för att undvika att skapa ett digitalt utanförskap.

Nämndsmål 4

Erbjuda god service till näringsliv, invånare och civilsamhälle för att underlätta etableringar och skapa goda förutsättningar för ett växande samhälle.

Beskrivning:
För att uppnå kommunfullmäktiges mål ska omsorgsnämnden vara en attraktiv arbetsgivare som möjliggör ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare genom ett aktivt med kompetensförsörjning på kort och lång sikt. En grundbemanning med möjligheter att utvecklas som medarbetare bidrar till hållbara verksamheter utifrån kvalitet, service, arbetsmiljö och ekonomi. En robust grundbemanning i verksamheten är en avgörande faktor för att kunna erbjuda god service och kvalitet till kommunens invånare. Nämndens verksamheter ska sträva efter jämställda arbetsplatser med en etisk mångfald och jämnare könsfördelning. Nämnden ska verka för en hög kontinuitet och låg omsättning bland chefer då ledningsfunktionen är en nyckelfaktor för att utveckla och behålla medarbetare.

Tid och plats för sammanträde

Nämnden bestämmer själv tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det, eller om ordföranden anser det nödvändigt.

Kallelser

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör innehålla en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Protokoll

Nämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede