Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten, kommunens ansvar för funktionshindrade samt den kommunala hälso- och sjukvården. Verksamheten styrs i första hand av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Ansvarsområdena omfattar individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning funktionshinderverksamhet, äldreomsorg, hemsjukvård och rehabilitering samt kostverksamhet.

Omsorgsnämnden är med 550 tillsvidareanställda inom omsorgsförvaltningen en av de två största nämnderna inom kommunen.

För nämndens verksamhet gäller av kommunfullmäktige antagna bestämmelser.

Nämnden ansvarar för att mål och riktlinjer för verksamheterna sätts upp samt fattar de övergripande besluten, medan förvaltningen ansvarar för att besluten verkställs.

Nämndens sammansättning

Nämnden består av elva ledamöter och nio ersättare. Dessa väljs av fullmäktige för en fyraårsperiod. Av styrelsens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordföranden att leda nämndens arbete.

Mål för nämndens verksamheter

Tanums kommun ska ha en god vård och omsorg som är tillgänglig och som tillgodoser högt ställda krav på kvalitet.

Verksamheterna ska kännetecknas av kvalitet i alla möten.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten ska präglas av en hög servicenivå gentemot sökanden med ett fokus på den enskildes självbestämmande och individuella behov. Den enskilde får tala med en handläggare samma arbetsdag som första kontakten tas, den som ansöker om bistånd får en tid för besök inom nio arbetsdagar och den som ansökt om ekonomiskt bistånd får ett beslut inom fem arbetsdagar. Den som bor och/eller vistas i kommunen ska kunna leva ett tryggt, samhällsintegrerat och självständigt liv. Verksamheten ska inriktas mot förebyggande insatser. Särskilt engagemang ska ägnas åt behov som rör barn och unga.

Funktionshinderverksamhet

Verksamheten ska präglas av en hög servicenivå gentemot den sökande med ett fokus på den enskildes självbestämmande och individuella behov. Den enskilde ska kunna leva ett tryggt, samhällsintegrerat och självständigt liv. Särskilt engagemang ägnas åt behov som rör barn och unga.

Äldreomsorg

Verksamheten skall präglas av en god och säker omsorg, vård och service för att äldre och funktionshindrade skall ges ett gott liv med trygghet i sin livssituation. Alla ska bemötas med respekt och värdighet utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Äldreboende ska finnas i flera orter. För äldre ska det finnas boenden med olika boendeformer.

Kostenheten

Verksamheten ska inspirera till sunda matvanor på ett lustfyllt sätt där smak, kvalitet och trevlig måltidsmiljö är viktiga komponenter.

Tid och plats för sammanträde

Nämnden bestämmer själv tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det, eller om ordföranden anser det nödvändigt.

Kallelser

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör innehålla en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Protokoll

Nämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede