Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för all förskole- och skolverksamhet inom det offentliga skolväsendet samt barnomsorg och skolbarnsomsorg. Skolverksamheten är fördelad på sex områden: Bullaren, Lur, Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund samt Rabbalshede. Kommunen har två högstadieskolor; en i Hamburgsund och en i Tanumshede. Utöver de kommunala skolorna finns även föräldrakooperativ barnomsorg på fyra orter samt en friskola. Barn-och utbildningsnämnden ansvarar dessutom för gymnasiet, kommunal musikskola, vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten, bibliotek, barn- och ungdomskultur samt simskoleverksamhet.

Nämnden har också ansvar för öppen ungdomsverksamhet (fritidsgårdar), kulturverksamhet och föreningsbidrag.

Barn- och utbildningsförvaltningen är med cirka 500 anställda en av de två största förvaltningarna i kommunen.

För nämndens verksamhet gäller av kommunfullmäktige antagna bestämmelser.

Nämnden ansvarar för att mål och riktlinjer för verksamheterna sätts upp samt fattar de övergripande besluten, medan förvaltningen ansvarar för att besluten verkställs.

Nämndens sammansättning

Barn- och utbildningsnämnden består av elva ledamöter och nio ersättare. Ledamöter och ersättare i nämnden väljs av fullmäktige för en fyraårsperiod med start från och med 1 januari efter det år som allmänna val ägt rum. Det är fullmäktige som också väljer ordförande och vice ordförande till nämnderna, vilka ska leda arbetet.

Mål för nämndens verksamheter

Barnomsorg

Barnomsorg bedrivs inom förskola för barn 1-5 år, fritidshem för barn 6-12 år och familjedaghem för barn 1-12 år. Målet är att kunna erbjuda olika omsorgsformer av god kvalitet enligt vårdnadshavares önskemål.

Grundskola

Grundskola finns i sju olika tätorter i kommunen. På två orter, Tanumshede och Hamburgsund, finns F-9 skolor.

Gymnasieskola

Tanum har en egen gymnasieskola med introduktionsprogram. De flesta gymnasieleverna studerar i Uddevalla eller Strömstad.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen innehåller kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare samt uppdragsutbildning. Målet är att erbjuda kommuninvånare kompetensutveckling och vidareutbildning på hemmaplan

Anpassade skolformer

Undervisningen i anpassad grundskola och anpassad gymnsieskola syftar till att ge barn och ungdomar som har rätt till denna skolform individanpassad utbildning. Så långt det är möjligt ska den motsvara utbildningen inom grundskolan och gymnasieskolan.

Arbetsmarknadsenheten

Tanums kommun har samlat samtliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder under ett tak i arbetsmarknadsenheten. Uppgiften är att vara en resurs för personer på vägen tillbaka till arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten drivs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt mottagnings- och utredningsavdelningen i Tanums kommun.

Bibliotek/Barn- och ungdomskulturverksamhet

Huvudbiblioteket ligger i Tanumshede lokalintegrerat med vuxenutbildning och gymnasium i Futura. Filialer finns i Fjällbacka, Hamburgsund och Bullaren. Tanums bibliotek samarbetar även med biblioteken i norra Bohuslän: Strömstad, Munkedal och Sotenäs. Barn- och ungdomskulturverksamheten genomförs i samverkan med bibliotek, förskola och grundskola för att ge kommunens barn och ungdomar tillgång till kulturevenemang och aktiviteter.

Kulturskola

Kulturskolan erbjuder avgiftsbelagd undervisning individuellt eller i grupp för flera olika instrument. Utöver musikundervisning erbjuds exempelvis deltagande i ensemble, körsång, skrivarstuga, lajv, drama.

Simskola

Sommarsimskola utomhus arrangeras på två olika platser i kommunen.

Tid och plats för sammanträden

Nämnden bestämmer själv tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det, eller om ordföranden anser det vara nödvändigt.

Kallelser

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Protokoll

Nämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede