Badanläggning

En badanläggning är en anläggning som är avsedd för vattenaktiviteter exempelvis bassänger, bubbelpooler, badtunnor och liknande.

Anmälningsplikt

Bassängbad som allmänheten kan besöka eller som används av många människor ska anmälas till oss på miljö- och byggnadsnämnden. Privata bassänger som används av familj och vänner omfattas inte av anmälningsplikten.

Anmälan ska göras skriftligen till miljö- och byggnadsnämnden på en särskild anmälningsblankett, minst sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet. Blanketten ska lämnas in tillsammans med en teknisk beskrivning av bassängen samt ritning på övriga utrymmen. Utebliven anmälan kan leda till miljösanktionsavgift.

Tempererat badvatten är en av de miljöer som är extra känslig för smittspridning och kan ge upphov till olika kemiska föroreningar i luften. För att minimera riskerna krävs att reningen av vattnet och skötseln av anläggningen fungerar på ett effektivt sätt. Egenkontroll är ett verktyg för att säkerställa att detta uppnås.

Tillsyn

Ditt bassängbad kommer få regelbunden tillsyn av oss. När vi gör tillsyn kontrollerar vi era rutiner och er egenkontroll. Vi ger också stöd och vägledning.

Ansvar för kontroll av verksamheten

För att bedriva yrkesmässig hygienisk verksamhet ska du ha kännedom om de lagkrav som gäller för din verksamhet. Du ska fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet, det vill säga bedriva så kallad egenkontroll. Detta innebär att det ska finnas skriftliga rutiner för exempelvis provtagning, städning, hygien och kemikalieförvaring.

Allmänt råd

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad, se länken i länkrutan, ger riktvärden för mikrobiologiska och kemiska parametrar som badvattnets kvalitet ska klara. Överstigs något av riktvärdena måste den som driver verksamheten vidta åtgärder för att förbättra vattenkvalitén.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede