Fukt och mögel

Hälsorisker

När fuktskador inte åtgärdas kan mögel, bakterier, alger och kvalster växa. Dessutom kan fuktskador leda till nedbrytning av bygg- och inrednings material, vilket ökar risken för avsöndring av kemiska ämnen till luften. Dessa faktorer kan ge hälsoproblem som luftvägsbesvär och andra överkänslighetsreaktioner. Personer som har allergier, astma eller känsliga luftvägar och slemhinnor, får i högre grad än andra besvär av att vistas i fukt- och mögelskadade miljöer. Barn och ungdomar är också extra känsliga.

Varningstecken

  • Mikroorganismer eller mikrobiell lukt misstänks spridas från byggnadskonstruktionen eller från till exempel källare, grund eller vind, till bostadsrum eller andra rum där människor vistas ofta.
  • Fuktskador som inte åtgärdas kan innebär en risk för att mikroorganismer ges möjlighet att växa.
  • Fuktskador som har åtgärdats bristfälligt, till exempel vid uttorkning och byte av angripet material.
  • Synliga fuktskador och fuktfläckar, synlig mikrobiell tillväxt.
  • Missfärgningar eller bubblor i mattor och tapeter.
  • Omfattande kondens på fönstrens insida vid en utetemperatur av ca-5°Celler lägre.
  • Om fukttillskottet inomhus, under vinterförhållanden, regelmässigt överstiger 3 g/m3 luft, eller om luftfuktighetens medelvärde överstiger 7 g vatten/kg torr luft under en längre period under eldningssäsongen, vilket motsvarar cirka 45 procent relativ luftfuktighet vid 21°C.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar

Mer information om fukt och mikroorganismer finns bl a i följande publikationer:

  • Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken - fukt och mikroorganismer (SOSFS 1999:21)
  • Fukthandbok av Lars Erik Nevander och Bengt Elmersson (Svensk Byggtjänst)

Eller på följande webbplatser: