Anmälningspliktiga verksamheter

För att skydda människors hälsa ställer lagen krav på vissa typer av verksamheter. Ett av kraven är att man måste göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden innan man startar en verksamhet som till exempel

Anmälan ska göras skriftligen till miljöförvaltningen på anmälningsblankett nedan, minst sex veckor innan verksamheten startar.

En handläggningsavgift tas ut för hantering av anmälan.

Så här går anmälan till

Blanketter för respektive verksamhetstyp hittar du i länken till höger. Tänk på att en ofullständig anmälan förlänger handläggningstiden.

1.  Fyll i och skriv under anmälningsblanketten. En planritning över lokalen med angiven takhöjd ska bifogas anmälan. En skiss över hur ventilationen fungerar i lokalen behöver också skickas in. Egenkontroll för verksamheten ska upprättas men behöver inte skickas in i samband med anmälan. Följ även instruktionen på respektive anmälningsblankett.

2.  Skicka in handlingarna till: Tanums kommun, Miljöavdelningen, 457 81 Tanumshede

3.  Anmälningsavgiften enligt gällande taxa faktureras anmälaren och ska betalas inom 30 dagar.

Vad innebär anmälan?

Miljöavdelningen granskar uppgifterna i anmälan och utför därefter eventuellt ett tillsynsbesök. Miljöavdelningen tar därefter ställning till om verksamheten kan godtas ur hälso- och miljösynpunkt. Ofta fattas ett beslut om föreläggande att följa vissa villkor.

Varför måste jag anmäla min verksamhet?

Reglerna finns i 38 § förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och syftar till att skydda människors hälsa. Så här står det i 38 §:

"Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera

  1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Du ska anmäla din hygieniska verksamhet även om du inte arbetar i en egen lokal t. ex vid besök i hem eller på mässor.
  2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor, eller
  3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Anmälan ska göras till den kommun där verksamheten ska drivas eller arrangeras. Om generalläkaren utövar tillsyn över verksamheten ska anmälan göras till generalläkaren.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

I Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier, SSMFS 2008:36, § 8 står "att den som bedriver verksamhet i vilken solarium upplåts till allmänheten skall anmäla verksamheten till sin kommuns miljö- och hälsoskyddsförvaltning eller motsvarande."

Solarier anmäls på blanketten för verksamhet med yrkesmässig hygienisk behandling och solarium.

Avgifter

Miljöavdelningens avgifter utgår ifrån den taxa som kommunfullmäktige beslutat om för Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter.

Enligt 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808) får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

Undvik miljösanktionsavgift

Om verksamheten startar innan en anmälan gjorts till miljö- och byggnadsnämnden, kan en miljösanktionsavgift tas ut. Läs mer under Förordning (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede