Hälsoskydd

Arbete för människors hälsa

Begreppet hälsoskydd används i miljöbalken för att beskriva åtgärder som görs för att undanröja och förebygga olägenhet för människors hälsa. Exempel på sådant som kan innebära olägenheter är buller, lukt, fukt och mögel eller höga radonhalter.

Styrs av flera lagar

Miljöavdelningens verksamhet leds av miljö- och byggnadsnämnden som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor i kommunen. Inom hälsoskyddsområdet utövas tillsyn och rådgivning enligt miljöbalken, smittskyddslagen, tobakslagen, strålskyddslagen och de förordningar och föreskrifter som hör till dessa lagar.

Tillsynen syftar till att skydda människors hälsa i bostäder, offentliga eller allmänna lokaler och lokaler där människor får vård eller behandling. Tillsynsområdet omfattar både förebyggande arbete (egenkontroll) och åtgärder för att undanröja problem.

Många olika uppgifter

Till miljöavdelningens uppgifter hör också att inspektera, informera, ge förebyggande råd, handlägga anmälningar/ansökningar innan en verksamhet startar, hantera klagomål och ta hand om akuta ärenden där en olägenhet upplevs.

I tillsynen övervakar miljöavdelningen att lagar och regler följs. Det direkta ansvaret ligger dock hos verksamhetsutövaren som exempelvis driver en förskola, hygienlokal, äger en hyresfastighet och så vidare. Verksamhetsutövarens egenkontroll är den metod som anvisas i miljöbalken för att uppfylla detta ansvar.

Arbetet finansieras i huvudsak genom avgifter från verksamhetsutövarna/företagarna enligt en taxa som  kommunfullmäktige fastställt, antingen som årlig avgift eller timavgift.

För mer information se länkar i länkrutan.

Anmälningsplikt

Vissa verksamheter ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede