Hälsoskydd

Begreppet hälsoskydd används i Miljöbalken(1998:808) för att beskriva åtgärder som görs för att undanröja och förebygga olägenhet för människors hälsa. Exempel på sådant som kan innebära olägenheter är buller, lukt, fukt och mögel eller höga radonhalter.

Miljöavdelningens verksamhet leds av miljö- och byggnadsnämnden som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor i kommunen. Inom hälsoskyddsområdet utövas tillsyn och rådgivning enligt miljöbalken, smittskyddslagen, tobakslagen och strålskyddslagen med tillhörande förordningar och föreskrifter.

Tillsynen syftar till att skydda människors hälsa i bostäder, offentliga eller allmänna lokaler samt lokaler där människor får vård eller behandling. Tillsynsområdet omfattar både förebyggande arbete (egenkontroll) och åtgärder för att undanröja problem. Inspektion, information, förebyggande råd och handläggning av anmälningar/ansökningar innan en verksamhet startat, hantera klagomål och ta hand om akuta ärenden där man upplever en olägenhet ingår också i miljöavdelningens verksamhet.

I tillsynen övervakar miljöavdelningen att lagar och regler följs. Det direkta ansvaret ligger dock hos verksamhetsutövaren som driver en förskola, hygienlokal, äger en hyresfastighet och så vidare. Verksamhetsutövarens egenkontroll är den metod som anvisas i miljöbalken för att uppfylla detta ansvar.

Från och med 2011 har miljö- och byggnadsnämnden uppgraderat arbetet med hälsoskyddstillsyn, i första hand för de verksamheter som bör ha regelbundet återkommande tillsyn. Exempel på sådana är skolor, förskolor, lokaler för vård, flerbostadshus, lokaler för yrkesmässig hygienisk behandling som till exempel piercing och tatuering, tillfälliga boenden som till exempel hotell och campingar med flera. Arbetet finansieras i huvudsak genom avgifter från verksamhetsutövarna enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, antingen som årlig avgift eller timavgift.

För mer information se länkar till höger här på sidan.

Anmälningsplikt

Vissa verksamheter ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede