Anmälan om störning

Miljöavdelningen tar emot klagomål/anmälan om störning/olägenhet som innebär en hälso- eller miljörisk. Innan du vänder dig till miljöavdelningen bör du vända dig direkt till den som är ansvarig för det du vill klaga på. En anmälan kan till exempel handla om vedeldning, buller från fläktar, höga ljudnivåer, mögel, låg temperatur, dålig ventilation eller liknande frågor som rör inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler. Det kan också vara störningar utomhus på exempelvis tomtmark. Som hyresgäst till exempel, bör du kontakta hyresvärden först och be denne undersöka/åtgärda problemet. Hyresvärden bör sedan ha fått tid på sig att undersöka problemet och föreslå en lösning. Blir det ingen lösning på problemet kan du kontakta oss.

Om det är din granne som orsakar störningen kan mycket vara vunnet på att ha en dialog med grannen. Det är viktigt att den som äger verksamheten/orsakar störningen får chansen att lösa ett eventuellt problem i första hand. En dialog med den som orsakar störningen är oftast mycket tidseffektiv och möjlighet till en snabb lösning och fortsatt grannsämja ökar.
 
Klagomål/anmälning som rör miljörisker kan till exempel vara farligt avfall, olagliga utsläpp till mark eller vatten, nedskräpning och liknande.

Klagomålet måste gälla en fråga som miljö- och byggnadsnämnden har ansvar för

För att miljöavdelningen ska kunna driva ditt ärende måste den störning/olägenhet som du upplever utgöra en hälso- eller miljörisk enligt miljölagstiftningen.

  • För hälsoskyddsfrågor, som är den vanligaste typen av problem, är utgångspunkten miljöbalkens (9 kapitel 3 §) definition av olägenhet för människors hälsa: "en störning som kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig".
  • Störningen måste pågå i nuläget. Klagomål på störningar som pågått tidigare men numera upphört handläggs normalt inte.

Följande problem handläggs inte av miljöavdelningen

Många typer av klagomål om brister i samhället och miljön går inte att komma tillrätta med utifrån miljöbalkens regler. Exempel på sådana klagomål är frågor som rör:
Arbetsmiljö, bristande renhållning av gator, torg och parker, ovårdade fastigheter, skade- och olycksfallsrisker, ordningsfrågor.

Blankett för anmälan om störning

För att ett ärende ska kunna handläggas och följas upp krävs att du noggrant och så långt som möjligt fyller i blanketten "Anmälan om störning/klagomål". Uppgifterna på denna blankett utgör allmän handling som vanligtvis är offentlig.

Anonyma klagomål

Om du väljer att lämna klagomålet anonymt kan handläggningen försvåras eller medföra att ärendet inte kan handläggas. För att juridiskt kunna driva ett ärende om störning måste vi kunna påvisa det faktiska förhållandet att någon löper risk för olägenhet av störningen. Vid anonyma anmälningar har miljöavdelningen inte möjligheter att få kompletterande uppgifter i de fall det behövs och kan heller inte informera om hur ärendet fortskrider. Om du anmäler anonymt innebär det också att du inte kan överklaga beslut i ärendet. Om du uppger ditt namn vid kontakt med miljöavdelningen kan du inte vara anonym vid handläggning av ärendet.

Handläggning av klagomål

  • Efter att vi bedömt om klagomålen kan innebära risk för miljön eller risk för olägenhet för människors hälsa startar en utredning.
  • Som ett led i utredningen skickar miljöavdelningen ett brev till den som anmälan gäller och informerar om klagomålet. Brevet innehåller även en svarsblankett. Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren får då en möjlighet att bemöta anmälan samt lämna besked om eventuell åtgärd. Ett brev skickas även till den som klagar.
  • I vissa fall krävs även kompletterande uppgifter från anmälaren, som till exempel en "störningsdagbok".
  • Därefter gör miljöavdelningen en bedömning i ärendet och den som framfört klagomålet får möjlighet att lämna synpunkter.
  • Om störningen kvarstår fortsätter utredningen. Oftast innebär det en inspektion på plats.
  • Om utredningen visar att klagomålet är berättigat ställer vi i vissa fall krav på fastighetsägare/eller den som stör att undersöka och lämna förslag på åtgärder. Fastighetsägaren/ eller den som stör ansvarar för att genomföra åtgärderna.
  • Miljöavdelningen kan i ett senare skede göra uppföljande inspektioner för att undersöka resultaten av tidigare åtgärder eller underlåtande att vidta åtgärder.
  • Om miljöavdelningen bedömer att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön inte förekommer avslutas ärendet.

Ett ärende handläggs till stor del skriftligt. Även muntliga kontakter och inspektioner på plats förekommer. Enligt offentlighetsprincipen är de handlingar hos kommunen som hör till ärendet normalt offentliga. Det kan även gälla uppgifter från till exempel telefonsamtal. Lämna därför inga uppgifter som du inte vill ska vara offentliga.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede