Anmälan om störning

Bra att först kontakta den som stör

Miljöavdelningen tar emot klagomål (anmälan) om störning (olägenhet) som innebär en hälso- eller miljörisk. Innan du vänder dig till miljöavdelningen bör du vända dig direkt till den som är ansvarig för det du vill klaga på.

En anmälan kan till exempel handla om vedeldning, buller från fläktar, höga ljudnivåer, mögel, låg temperatur, dålig ventilation eller liknande frågor som rör inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler. Det kan också vara störningar utomhus, på exempelvis tomtmark.

Om du är hyresgäst bör du först kontakta hyresvärden som sedan bör få tid på sig att undersöka problemet och föreslå en lösning.  Blir det ingen lösning kan du kontakta oss.

Fördelar med dialog

Om det är din granne som orsakar störningen kan mycket vara vunnet på att ha en dialog med grannen. Det är viktigt att den som äger verksamheten eller orsakar störningen får chans att lösa problemet i första hand. Det ger möjligheter till en snabb lösning och fortsatt grannsämja.

Klagomål (anmälan) som rör miljörisker kan till exempel röra farligt avfall, olagliga utsläpp till mark eller vatten, nedskräpning och liknande.

Klagomålet måste falla under miljölagstiftningen

För att miljöavdelningen ska kunna driva ditt ärende måste den störning (olägenhet) som du upplever vara en hälso- eller miljörisk enligt miljölagstiftningen.

För hälsoskyddsfrågor, som är den vanligaste typen av problem, är utgångspunkten miljöbalkens (9 kap. 3 §) definition av olägenhet för människors hälsa: "en störning som kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig".

Störningen måste pågå i nuläget. Klagomål på störningar som pågått tidigare men numera upphört handläggs normalt inte.

Miljöavdelningen handlägger inte alla problem

Många typer av klagomål om brister i samhället och miljön går inte att komma till rätta med utifrån miljöbalkens regler. Exempel på sådana klagomål är frågor som rör:

Arbetsmiljö, bristande renhållning av gator, torg och parker, ovårdade fastigheter, skade- och olycksfallsrisker och ordningsfrågor.

Blankett för anmälan om störning

För att ett ärende ska kunna handläggas och följas upp krävs att du noggrant fyller i blanketten "Anmälan om störning/klagomål". Uppgifterna på denna blankett är allmän handling som vanligtvis är offentlig.

Anonyma klagomål

Om du väljer att lämna klagomålet anonymt kan handläggningen försvåras eller medföra att ärendet inte kan handläggas. För att kunna driva ett ärende måste vi kunna påvisa att någon löper risk för olägenhet av störningen. Vid anonyma anmälningar kan vi inte begära kompletterande uppgifter och vi kan inte heller informera om hur ärendet fortskrider. Om du anmäler anonymt innebär det också att du inte kan överklaga beslut i ärendet. Om du uppger ditt namn vid kontakt med miljöavdelningen kan du inte vara anonym vid handläggning av ärendet.

Så här handläggs klagomål

Först bedömer vi om det klagomålen gäller innebär en risk för miljön eller för människors hälsa. Om vi bedömer att det finns en sådan risk startar vi en utredning.

Som ett led i utredningen skickar miljöavdelningen ett brev till den som anmälan gäller och informerar om klagomålet. Brevet innehåller även en svarsblankett. Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren får då en möjlighet att bemöta anmälan och ge besked om eventuell åtgärd. Ett brev skickas även till den som klagar.

Ibland krävs kompletterande uppgifter från anmälaren, till exempel en "störningsdagbok".

Därefter bedömer miljöavdelningen ärendet. Den som klagat får möjlighet att lämna synpunkter.

Om störningen är kvar fortsätter utredningen. Oftast innebär det en inspektion på plats.

Om utredningen visar att klagomålet är berättigat kräver vi i vissa fall att fastighetsägare eller den som stör undersöker och föreslår åtgärder, som denne sedan ansvarar för.

Miljöavdelningen kan senare inspektera resultaten av det som gjorts, eller inte gjorts, för att komma till rätta med störningen.

Om miljöavdelningen inte ser någon risk för olägenhet för människors hälsa eller för miljön avslutas ärendet.

Ett ärende handläggs till stor del skriftligt. Även muntliga kontakter och inspektioner på plats förekommer. Enligt offentlighetsprincipen är de handlingar hos kommunen som hör till ärendet normalt offentliga. Det kan även gälla uppgifter från till exempel telefonsamtal. Lämna därför inga uppgifter som du inte vill ska vara offentliga.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede