Undervisningslokaler

Starta eller driva förskola, skola eller fritidshem

För barn är det extra viktigt med hälsosam miljö. Den som driver en förskola, skola eller fritidshem ska se till att miljön är bra både utomhus och inomhus och anmäla sin verksamhet till miljöavdelningen senast sex veckor före start.

En anmälan ska göras vid:

  • nyetablering
  • när verksamheten ändras så pass mycket att det är av betydelse för människors hälsa och miljö
  • En tillbyggnad, nybyggnad eller uppställning av tillfälliga baracker på en befintlig skola eller förskola ska anmälas innan de nya lokalerna tas i bruk
  • Om en skola påbörjar förskoleverksamhet i sina lokaler är detta anmälningspliktigt eftersom det är en annan typ av verksamhet. Detta gäller också om man startar ett fritidshem i en redan anmäld verksamhet.

Anmälningsplikt enligt miljöbalken gör också att Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll gäller, se länk till höger. Du som driver verksamheten har ansvaret för att se till att lagstiftningen och myndighetens krav följs genom egenkontroll. Det kan till exempel förekomma bullerproblem, ventilationsproblem, fuktskador och allergiframkallande material, som kan ge framtida hälsoproblem. I många fall kan hälsoproblemen kopplas till bristfälliga lokaler eller bristande egenkontroll. Bullerstörningar kan till exempel påverka både sömn och inlärningsförmåga.

En egenkontrollpärm är ett sätt att samla all dokumentation, samtidigt som det är lätt att hitta och lätt att se om något behöver uppdateras. Egenkontrollen ska anpassas efter den specifika verksamheten. Det finns några områden som ofta är aktuella ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt: ventilation, ljudmiljö, tillgänglig yta, avfallshantering, smittskydd, städning och utomhusmiljö.

Varför anmälan och tillsyn?

Miljöavdelningen i kommunen arbetar förebyggande och besöker bland annat skolor, förskolor och fritidsverksamheter regelbundet. Syftet är att förebygga och förhindra att elever, förskolebarn eller miljön utsätts för risker på grund av brister i verksamheten. Det kan vara till exempel fukt, mögel, radon, brister i ventilationen, kemikalier, otillräcklig städning eller annat som kan påverka barnens hälsa eller miljön.

Egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga att hälsoproblem eller skador på miljön uppstår. Ett skriftligt egenkontrollprogram ska finnas. (se dokument till höger).

Blankett för Anmälan om lokal för undervisning hittar du i vårt blankettarkiv.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede