Fördjupad översiktsplan för Hamburgsund och Hamburgö

Hamburgsund

Denna plan är en fördjupning för Hamburgsund av den kommuntäckande översiktsplanen för Tanums kommun, ÖP 2002, och antogs av kommunfullmäktige 2008-09-08. Syftet är att visa hur mark- och vattenområden i Hamburgsund ska användas i framtiden. Den översiktliga planen visar hur så väl utveckling som bevarande av bebyggelsen ska kunna ske på ett bra sätt, där de olika delarna fogas samman till en helhet. Planen ska kunna användas vid olika former av tillståndsgivning inom planområden i Hamburgsundsområdet. En fördjupad översiktsplan (FÖP) ska vara vägledande men är inte juridiskt bindande vare sig för kommunen, andra myndigheter eller enskilda.

Fördjupad översiktsplan för Hamburgsund Pdf, 26 MB.

Innehållsförteckning

Kulturhistorisk bebyggelseinventering

På uppdrag av Tanums kommun har ett förslag till långsiktigt handlingsprogram upprättats för att identifiera och klassa kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt Länsstyrelsens Miljömål.

Syftet med inventeringen är att kommunens nämnder och förvalt-ningar ska ha tillgång till ett kvalificerat underlag för planering samt för att fastighetsägare och kommuninvånare ska bli medvetna om de värdefulla byggnader och miljöer som de förvaltar eller vistas i.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede