Planprogram

Som ett komplement till kommunens översiktsplan och de fördjupningar och tematiska tillägg som hör till den kan kommunen ta fram planprogram.

Ett planprogram fungerar som ett förarbete innan ett område ska detaljplaneläggas. Oftast blir det aktuellt med ett planprogram när det handlar om ett större geografiskt område, eller ett område med många olika intressen och komplexa förutsättningar.

Planprogrammet ger en möjlighet att översiktligt utreda en lämplig struktur för bebyggelse, vägnät och grönområden, och kan även användas för att identifiera, eller hantera olika knäckfrågor.

Eftersom ett planprogram alltid skickas på samråd till andra förvaltningar, myndigheter och boende i området får kommunen i ett tidigt skede en bild av de berördas erfarenheter och synpunkter, vilket kan vara av stort värde inför kommande detaljplaneprocesser.

Efter samrådet är det vanligt att kommunen successivt gör flera detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet täckte. Planprogrammet kan finnas kvar som visionsdokument men är till skillnad från en detaljplan ingen bindande handling. Ett planprogram kan även fungera som ett underlag när det till exempel tas fram en ny fördjupad översiktsplan där programområdet ingår.

I Tanums kommun finns dels ett antal gällande planprogram, och dels några övriga planeringsunderlag som av kommunen bedöms motsvara planprogram.

Pågående planprogram

Nytt planprogram för Grönemads strandområde

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett nytt planprogram för Grönemads strandområde i Grebbestad. Arbetet inleddes med en medborgardialog under 2021, och kommer att fortgå med programsamråd under början av 2023.

Gällande planprogram och motsvarande planeringsunderlag:

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede