Omläggning av VA-nätet för del av Norra Hamngatan i Fjällbacka

Tanums kommuns VA-avdelning planerar att bygga om kommunens VA-ledningar inom området del av Norra Hamngatan, se nedan bild.

Tidplan

Projektering av ledningsnätet har påbörjats av vår utsedda konsult. Innan anläggandet av nya ledningar kan påbörjas så ska bland annat geoteknisk utredning utföras nu inom kort och därefter fortsatt projektering inför en upphandling av entreprenad preliminärt under våren. Genomförandet pågår således i flera steg.

Datum för entreprenadstart och färdig anläggning är i dagsläget inte fastsatt men start beräknas tidigast ske efter sommaren 2024.

Bakgrund

Syftet är att förnya det gamla VA-nätet från 1950-talet, där det förekommit ett flertal vattenläckor de senaste åren samt även minska mängden tillskottsvatten i ledningsnätet som gör att ledningsnätet i delar av Norra Hamngatan behöver läggas om.

Dagvattenledningar kommer även att anläggas för att möjliggöra att fastigheterna längs med sträckan skall kunna separera sitt dagvatten från spillvattenledningen.

Omfattning

De preliminärt berörda fastigheterna på Norra Hamngatan är markerade i bilden.

Område som ingår i planen för omläggning av vatten och avlopp samt dagvatten på Norra Hamngatan i Fjällbacka.

Område som ingår i planen för omläggning av vatten och avlopp samt dagvatten.

Hinder

Genomfartstrafik kommer att vara begränsad under tiden för geotekniska undersökningar på Norra Hamngatan 8 – 10, dessa beräknas pågå under ca. 2 dagar preliminärt i vecka 9. Boende eller besökande till respektive fastighet kommer att vara möjligt via bil.

Utryckningsfordon och gångtrafik kommer inte att hindras.

Skyltning med hänvisning kommer att utföras vid geotekniska undersökningar.

Information till fastighetsägare

Fortsatt information

Vi återkommer med mer information om projektet längre fram. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar!

Med vänlig hälsning
VA-avdelningen, Tekniska förvaltningen

Kontaktuppgifter gällande projektet:

Projektledare Thomas Carlsson, 0525-182 67, thomas.carlsson@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede