Fakta om verksamheten

Rörläggare

Ledningsnät

VA-avdelningen ansvarar för cirka 250 kilometer dricksvattenledningar, 200 kilometer avloppsvatten-ledningar och 70 kilometer dagvattenledningar.

Arbetet med att byta ut gamla ledningar pågår kontinuerligt. Verksamhetsområdet för kommunalt VA utökas successivt, både genom att fler befintliga fastigheter ansluts och genom exploatering.

Vatten

VA-avdelningen producerar dricksvatten vid tre vattenverk i kommunen, i Tanumshede, Klageröd och Lur, för leverans till Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund, Slottet, Rabbalshede, Kville, Kämpersvik, Sannäs, Resö, Lur, Östad, Backa samt vattenföreningar utanför tätorterna.

Dessutom köper VA-avdelningen dricksvatten från Sotenäs kommun för leverans till Gerlesborgs tätort.

Samtliga vattenverk är utrustade med reservkraft för att säkerställa tillgången till vatten vid elavbrott.

Tanumshede vattenverk är ett ytvattenverk, vilket innebär att råvattnet som används kommer från en sjö, varifrån det pumpas till vattenverket.

I vattenverket behandlas vattnet i olika steg för att rena vattnet. Innan vattnet pumpas ut i ledningsnätet justeras pH och hårdhet, dessutom desinfekteras utgående vattnen för att förhindra att bakterier växer i ledningsnätet.

Tanumshede vattenverk producerar cirka 1860 m³/dygn (varierar kraftigt beroende på årstid). Årsproduktionen är cirka 680 000 m³ vatten/år.

Klageröds vattenverk är ett grundvattenverk, vilket innebär att råvattnet som används kommer från djupborrade brunnar, varifrån det pumpas till vattenverket.

I vattenverket behandlas vattnet i olika filtersteg för att rena vattnet. Innan vattnet pumpas ut i ledningsnätet justeras pH och hårdhet.

Klageröds vattenverk producerar cirka 50 m³/dygn och har en årsproduktionen på cirka 18 300 m³ vatten/år.

Lurs vattenverk är ett grundvattenverk, vilket innebär att råvattnet som används kommer från djupborrade brunnar, varifrån det pumpas till vattenverket.

Lurs vattenverk producerar cirka 16 m³/dygn och har en årsproduktionen på cirka 5840 m³ vatten/år.

Avlopp

Avloppsvatten från hushåll, industrier, campingplatser, restauranger med mera renas vid VA-avdelningens nio avloppsreningsverk som är belägna i Tanumshede, Bodalen (utanför Grebbestad), Fjällbacka, Hamburgsund, Rabbalshede, Kville, Resö, Lur, Östad och Gerlesborg.

Bodalsverket

Bodalens avloppsreningsverk behandlar avloppsvatten från Grebbestad, Sannäs, Havstenssund, Fjällbacka tätort, Norra Backa och Kämpersvik. Verket är nybyggt och togs i bruk 2012. Det är dimensionerat för att kunna behandla avloppsvatten från 20 000 pe (personekvivalenter). Anläggningen innefattar mekanisk, biologisk samt kemisk rening. Detta reningsverk har, till skillnad från kommunens övriga reningsverk, krav på att reducera även kväve.

Tanumshede avloppsreningsverk

Tanums avloppsreningsverk behandlar avloppsvatten från Tanumshede tätort och från området vid Tanums station. Anläggningen innefattar mekanisk, biologisk, samt kemisk rening och kan behandla avlopp från maximalt 4 000 pe (personekvivalenter). Medelbelastningen på verket är 1 655 pe. I det avloppsvatten som passerar Tanums avloppsreningsverk under ett år så reduceras BOD (organiskt material) med cirka 96 procent, fosfor med cirka 97 procent och kväve med cirka 41 procent.

Hamburgsunds avloppsreningsverk

Hamburgsunds avloppsreningsverk behandlar avloppsvatten från Hamburgsund tätort och Hamburgö. Anläggningen innefattar mekanisk, biologisk, samt kemisk rening och kan behandla avlopp från maximalt 4 500 pe. Medelbelastningen på verket är 434 pe. I det avloppsvatten som passerar Hamburgsunds avloppsreningsverk under ett år så reduceras BOD med cirka 96 procent, total fosfor cirka 96 procent och kväve cirka 33 procent.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede