Kommunalt vatten och avlopp

Vattentornet i Tanumshede

Beskrivning av verksamheten

VA-avdelningens uppgift är att:

  • till abonnenter leverera vatten med god kvalitet och smak
  • på ett miljömässigt sätt omhänderta och rena spillvatten
  • skapa och förvalta en VA-struktur för framtida utveckling av samhället

Vatten

Tanums kommun har tre vattenverk, i Tanumshede, Klageröd och Lur.

Det största är Tanumshedes vattenverk, som försörjer Tanumshede, Resö, Havstensund, Sannäs, Grebbestad, Kämpersvik, Fjällbacka, Kville, Rabbalshede, Hamburgsund och Heestrandsområdet med vatten. Vattnet kommer från nedre Bolsjön och pumpas till vattenverket i Tanumshede där det bland annat genomgår kemisk fällning, sandfiltrering, kolfiltrering, UV-behandling och klorering.

Lurs och Klageröds vattenverk är grundvattenverk som försörjer Lurs samhälle respektive Backa och Östad med dricksvatten.

Gerlesborg försörjs av kommunalt vatten som köps in från Sotenäs kommun.

Vattenkvalitet

Kraven på dricksvattnets kvalitet bestäms av Statens Livsmedelsverk. För att säkerställa kvaliteten på vårt dricksvatten analyseras vattenprover kontinuerligt enligt Statens Livsmedelsverks föreskrifter.

Datoriserad övervakning, regelbunden kontroll och provtagning ska ge bästa möjliga vatten till kommunens invånare.

  • Tanums kommuns dricksvatten är mjukt (1,5°dH) och har ett pH på cirka 8. Det gör att tvål, disk- och tvättmedel löddrar redan vid låg dos. Du kan alltså använda lite rengöringsmedel och ändå få bra resultat. Det gynnar både din hushållskassa och framför allt miljön.
  • Använd inte varmvatten från kranen till dryck eller mat. Det kan innehålla för höga halter av koppar med mera.

Den genomsnittliga användningen per hushåll är 180 liter per dygn och fördelas så här: 10 liter för dryck och mat, 35 liter för WC-spolning, 35 liter för disk, 25 liter för tvätt, 65 liter för personlig hygien och 10 liter per person och dygn för övrig användning. (Källa: Svenskt Vatten)

Kvalitetsgarantier för dricksvatten

  • Leveransavbrott ska inte vara längre än 24 timmar.
  • Vid leveransavbrott ska hushåll kunna tillgodoses med dricksvatten via vattenpost eller vattentank inom 5 timmar, tiden 23-06 oräknad.
  • Det ska finnas personal i ständig beredskap som tar hand om larm och fel på vattenverk, reningsverk, pumpstationer, tryckstegringar och ledningsnät.
  • Alla abonnenter ska ha ett gott och hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd som uppfyller Livsmedelsverkets normer.

Avlopp

Sedan dricksvattnet har använts leds avloppsvattnet från konsumenterna/producenterna via avloppsledningarna till något av kommunens nio avloppsreningsverk för rening. När vattnet är renat släpps det ut i recipienten och återgår till kretsloppet.

Alla bidrag som kan förbättra avloppsvattnets kvalitet är välkomna. Du kan själv ge små men värdefulla bidrag till vattnets kvalitet genom att tänka på vad du häller ut i avloppet.

Mer information om vatten- och avloppsverken samt ledningsnätet.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede