Nybyggnad av kommunalt VA i Hamburgsund

Tanums kommun planerar att under 2022 bygga om det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp inom delar av Hamburgsund.

Omfattning

Projektet innebär nybyggnad av kommunala vatten-, spill- och dagvattenledningar som ersättning för befintliga ledningar. Befintliga ledningar i området är av hög ålder och behöver bytas ut.

Planerad ledningsförläggning kommer att ske i och i nära anslutning till de befintliga vägarna Länsvägen, Gamla vägen och Strandvägen. Projektet har blivit uppdelat i följande tre delar:

  • Grunduppdrag, ledningsförläggning från korsningen Skolvägen/Strandvägen och upp till korsningen Strandvägen/Länsvägen. Ledningsförläggningen sker i huvudsak parallellt (öster om) med Strandvägen.
  • Option 1, ledningsförläggning i Gamla vägen, från korsningen Gamla vägen/Länsvägen till korsningen Gamla vägen/Alvins väg.
  • Option 2, ledningsförläggning i Länsvägen, från korsningen Strandvägen/Länsvägen till korsningen Länsvägen/Gunnebovägen.

Objektets läge, med schematisk ledningsdragning, framgår av orienteringskartan nedan (klicka för förstoring).

Pågående arbete

Innan sommaren kommer arbete att genomföras av den del av projektet som i informationsbrevet hänvisas till som ”Grunduppdraget”.

Information till fastighetsägare

Utskick november 2021

Information till fastighetsägare i närområdet.

Övergripande information

Anläggningsarbetena kommer att genomföras genom att befintliga ledningar schaktas upp och ersätts. Då schaktning kommer att genomföras kommer detta att medföra viss tillfällig påverkan i området. Denna påverkan gäller störning från maskiner då anläggningsarbetena pågår samt påverkan på framkomligheten. Tanums kommun kommer att arbeta för att denna påverkan blir så liten som möjligt.

Kontaktpersoner

Gällande projektet:
Projektledare Gunnar Jungqvist, 0525-183 88, gunnar.jungqvist@tanum.se.