Anmälan eller ansökan om miljöfarlig verksamhet

För att starta eller ändra en verksamhet kan det krävas en anmälan eller tillstånd enligt miljölagstiftningen. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter. Verksamhetens typ och omfattning avgör vilka krav som ställs. I 2-32 kapitlet miljöprövningsförordningen finns en förteckning över de miljöfarliga verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan och hur de klassas.

A-verksamheter ska ha miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.

B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.

C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljö- och byggnadsnämnden.

Övriga verksamheter kräver varken tillstånd eller anmälan, men miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar även för dessa verksamheter, till exempel mindre bilverkstäder.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid!

Om verksamheten är anmälnings- eller tillståndspliktig är det viktigt att lämna in en anmälan i god tid. En anmälan till miljö- och byggnadsnämnden ska lämnas in minst sex veckor innan verksamheten startar. Blankett för anmälan finns här. Ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen tar i regel längre tid.

När anmälan kommit in gör miljöavdelningen en bedömning av verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa.

Om anmälan uteblir har miljö- och byggnadsnämnden skyldighet att anmäla överträdelsen till polis eller åklagare.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede