Anmälan eller ansökan om miljöfarlig verksamhet

För att starta eller ändra en verksamhet kan det krävas en anmälan eller tillstånd enligt miljölagstiftningen. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter. Verksamhetens typ och omfattning avgör vilka krav som ställs på verksamheten. I bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns en förteckning över de miljöfarliga verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan. I bilagan anges också hur en viss verksamhet ska klassas (A, B eller C-anläggningar), med avseende på förprövningsplikt. 

  • A-verksamheter ska ha miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljö- och byggnadsnämnden
  • Övriga verksamheter kräver varken tillstånd eller anmälan, men miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar även för dessa verksamheter, till exempel mindre bilverkstäder

Anmäl eller sök tillstånd i god tid

Om verksamheten är anmälnings- eller tillståndspliktig är det viktigt att lämna in en anmälan i god tid. En anmälan till miljö- och byggnadsnämnden ska lämnas in minst sex veckor innan verksamheten startar. Blankett för anmälan finns här. Ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen tar i regel längre tid.

När anmälan inkommit gör miljöavdelningen en bedömning av verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa.

Vid utebliven anmälan har miljö- och byggnadsnämnden skyldighet att anmäla överträdelsen till polis eller åklagare.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede