Miljöskydd inom lantbruk

Lantbruk påverkar miljön och därför är det viktigt att du som lantbrukare känner till de regler som gäller för exempelvis gödsel och växtskydd. Miljö- och byggnadsförvaltningen har ansvar för miljötillsynen på lantbruk. Inom lantbruket regleras miljöskyddet av miljöbalken men även av föreskrifter från Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen. Det finns också bestämmelser i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Tillsyn enligt miljöbalken

Vid besök på gårdarna kontrolleras bland annat:

  • Gödselhantering, lagringskapacitet och spridningsareal
  • Hantering av ensilageplast och farligt avfall
  • Hantering och lagring av bekämpningsmedel 

Tillstånd och anmälningsplikt

Lantbruk regleras av miljöprövningsförordningen och delas in i klasser beroende på hur stor verksamheten är. Lantbruk som har fler än 400 djurenheter klassas som B-verksamhet och behöver söka tillstånd hos länsstyrelsen. Lantbruk som har mellan 100 och 399 djurenheter klassas som C-verksamhet och kräver en anmälan till kommunen.

Anmälningsblanketten "Miljöfarlig verksamhet för lantbruk" kan du fylla i via vår e-tjänst eller skriva ut som PDF-fil.

Ytterligare information finns hos bland annat Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland, se länkar i länkrutan.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede