Förorenade områden

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett förorenat område kan vara en byggnad, grundvatten, ytvatten eller sediment.

Det beräknas finnas tiotusentals förorenade områden i Sverige och det beror främst på att människan under industrialismens början och en lång tid därefter gjorde sig av med restprodukter och föroreningar på det enklaste sättet: ut i vattendragen eller på/i marken. Därför finns det nu mark samt havs- och sjösediment som är förorenade av ämnen som är giftiga och hotar både vår hälsa och miljön.

Under senare tid hanterar vi avfall och kemikalier på ett betydligt försiktigare sätt vilket är mycket bra, men istället är dagens miljöproblem större när det kommer till användningen av industriprodukter än som förr från tillverkningen av produkterna.

Föroreningarna blir ofta kvar i marken och i sedimenten under lång tid om vi inte gör något åt dem. Dessutom finns risk att föroreningarna sakta sipprar vidare ut i grundvatten och vattendrag. Det är en långsam spridning som påverkas av nederbörd, grundvattenrörelser och biologiska processer och på vägen kan föroreningarna nå brunnar och vattentäkter samt spridas i naturen via upptag i växter och djur. Dessutom kan mänskliga aktiviteter påverka spridningen av föroreningar som dittills har legat relativt stilla när vi bygger vägar och bostäder på ställen där föroreningar finns. För att vi och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam miljö räcker det inte med att åtgärda dagens utsläpp utan vi måste också ta hand om gamla miljöskador.

Hur tar vi hand om dessa områden och vems är ansvaret?

Grundtanken är att den som orsakat skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess att skadan har upphört (Miljöbalken kap. 2 8 §). Den som har orsakat föroreningen är i första hand ansvarig för efterbehandling. Efterbehandling är den juridiska och professionella termen för sanering av förorenade områden och i termen ingår både identifiering, inventering, sanering och utredningar om ansvar. Ansvaret kan delas solidariskt mellan flera verksamhetsutövare och fastighetsägaren. Finns ingen ansvarig är fastighetsägaren eller den som utfört åtgärd i förorenat område ansvarig.

Viktigt att känna till är även att fastighetsägare som köper fastighet efter den 1 januari 1999 är ansvariga för eventuell undersökning och sanering av förorenad mark enligt Miljöbalken kap. 10 3 §. Ansvaret kan i vissa fall delas solidariskt mellan flera verksamhetsutövare eller mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare.

Enligt Miljöbalkens upplysningsskyldighet (10 kapitlet, 11 §) är den som upptäcker en förorening skyldig att snarast underrätta miljö- och byggnadsnämnden om detta.

Vidare är det förbjudet att utan anmälan till miljö- och byggnadsnämnden vidta efterbehandlingsåtgärd i ett område som är förorenat. (Detta finns reglerat i 28 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.) Lagstiftning som inte efterlevs rubriceras som miljöbrott och kan leda till åtal. Information om lagar och förordningar som gäller för förorenade områden finns här.

Hur arbetar miljö- och byggnadsnämnden med förorenade områden i Tanums kommun?

Miljöavdelningen har påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan för arbetet med förorenade områden i kommunen för att öka förutsättningarna att uppnå det nationella miljömålet Giftfri miljö. Målen med handlingsplanen är bland annat att öka kunskapen om var i kommunen de förorenade områdena finns, att bedöma riskerna för varje område och ska innehålla prioriteringar för hur tillsynsarbetet med förorenade områden ska utföras. Nuvarande arbete innebär att ställa krav på utredning och eventuell efterbehandling vid nedläggning av miljöfarliga verksamheter eller där det finns risk för påverkan på människors hälsa eller miljön. Prioritering av de områden där miljö- och byggnadsnämnden ställer krav på utredning och/eller undersökning bygger helt på att prioritera de områden med störst risker för människors hälsa eller miljön och innebär inte att tillsyn och krav utförs och ställs på t ex misstänkt förorenade eller konstaterat förorenade fastigheter enbart för att de är till försäljning eller liknande.

Miljömålet Giftfri Miljö

Miljömålet Giftfri Miljö är ett av de viktigaste miljömålen för arbetet med förorenade områden. Miljömålet innebär att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Ett av delmålen för Giftfri miljö är att alla förorenade områden ska identifieras och åtgärdas.

Länkar

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede