Cisterner för olja och diesel

Många oljecisterner och rörledningar har rostangrepp eller andra skador som kan medföra risk för spill och läckage. Ett utsläpp av olja eller diesel kan få stora konsekvenser - det räcker t.ex. med en liter dieselolja för att förstöra en miljon liter dricksvatten. Sanering av oljeföroreningar är också mycket kostsamt, och eventuellt försäkringsskydd gäller bara om man har hanterat sin cistern enligt reglerna.

Regler om cisterner för olja, diesel och spillolja finns bl.a. i Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2003:24. Kraven på besiktning av cisterner har skärpts och omfattar nu fler typer av cisterner än tidigare. Reglerna berör såväl privatpersoner, t.ex. villaägare med oljeeldning, som företag, t.ex. verkstäder och jordbruk med gårdscisterner.

En sammanfattning av reglerna följer nedan.

För mer information och frågor är du välkommen att kontakta miljöavdelningen, telefon växel 0525-180 00.

Installation av ny cistern

Den som avser att installera en cistern är i de flesta fall skyldig att anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden i god tid (6 veckor) innan installationen av cisternen påbörjas. Anmälningsblankett finns hos miljöavdelningen.

Informationsplikten gäller:

 • Installation av cistern med tillhörande rörledningar som läggs i mark och som rymmer mer än 1 m3.
 • Installation av cistern med eller utan tillhörande rörledningar ovan mark och vars volym är större än 1 m3 men högst 10 m3.
 • All hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.
 • Cisterner inomhus där någon sida inte är inspekterbar (mindre än 0,1 m över golv eller mindre än 0,2 m från vägg) eller där ledningar är ingjutna i golvet. För sådana cisterner gäller att de i detta sammanhang betraktas som cisterner i mark.

Cisterner inomhus där alla sidor är inspekterbara och där ledningarna ligger fritt kontrollerbara (d.v.s. inte ingjutna i t.ex. golvet) omfattas inte av informationsplikten.

Cisterner och rörledningar ska alltid vara certifierade och de flesta cisterner ska dessutom genomgå en installationskontroll utförd av ett ackrediterat kontrollföretag.

Befintliga cisterner - återkommande kontroller

Cisterner utomhus ovan mark

En cistern som rymmer mer än 1 m3 och står utomhus ovan mark ska kontrollbesiktigas senast 1 juli 2004. Därefter ska den genomgå återkommande kontroll vart 12:e år om cisternen är korrosionsskyddad (sk K-cistern eller skyddad S-cistern) eller vart 6:e år om den saknar korrosionskydd (S-cistern). Kontrollrapporten behöver inte skickas till miljö- och byggnadsnämnden, men ska kunna visas upp vid förfrågan.

Cisterner i mark

Befintliga markförlagda cisterner ska redan ha genomgått återkommande kontroll minst en gång, om sex eller tolv år gått sedan installationen. Därefter ska förnyad kontroll ske vart 12:e år om cisternen är korrosionsskyddad (sk K-cistern eller skyddad S-cistern) eller vart 6:e år om den saknar korrosionskydd (S-cistern). Kontrollrapporten behöver inte skickas till miljö- och byggnadsnämnden, men ska kunna visas upp vid förfrågan.

Cisterner inomhus

Cisterner som finns inomhus där alla sidor är inspekterbara ska kontrollbesiktigas senast den 1 juli 2006. Därefter ska återkommande kontroll ske vart 12:e år om cisternen är korrosionsskyddad (sk K-cistern eller skyddad S-cistern) eller vart 6:e år om den saknar korrosionskydd (S-cistern). Kontrollrapporten behöver inte skickas till miljö- och byggnadsnämnden, men ska kunna visas upp vid förfrågan.

För cisterner inomhus där någon sida inte är inspekterbar (mindre än 0,1 m över golv eller mindre än 0,2 m från vägg) eller där ledningar är ingjutna i golvet, gäller att de i detta sammanhang betraktas som cisterner i mark.

Särskilda regler inom vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområden ska alla cisterner som är större än 250 liter kontrollbesiktigas. Besiktningsintervallen är tätare än normalt och högre krav ställs på säkerhetsåtgärder i form av invallningar mm för att säkerställa att eventuella läckage inte kan nå ut i miljön. Skylt ska finnas som informerar om att cisternen är uppställd inom ett vattenskyddsområde.

I Tanums kommun finns vattenskyddsområden runt vattentäkterna Nedre Bolsjön, Klageröd och Lur.

Revisionskontroll

Om anordningen genomgått omfattande reparation, har skadats, har fått ändrade driftsförhållandena eller installerats på ny plats ska en revisionskontroll göras.

Flyttning inom gården av gårdscistern som inte är ansluten till ledningar räknas normalt inte som installation, och medför därför inte krav på revisionskontroll.

Med undantag för inomhuscisterner ska en kopia av kontrollrapporten skickas till Miljö- och byggnadsnämnden.

Vem får göra kontrollerna?

Kontrollen måste göras av ett företag som är godkänt för att genomföra kontrollerna, dvs av ett ackrediterat kontrollorgan. Uppgift om vilka företag som är ackrediterade kan man få hos SWEDAC på telefon 0771-99 09 00eller på deras webbplats www.swedac.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Klicka "Vilka är ackrediterade?".

Allmän information om miljöskydd vid cisterner

Där förvaring eller annan hantering av flytande kemikalier förekommer kan miljöeffekterna och saneringsbehovet bli omfattande vid spill och olyckshändelser. Det finns därför behov av att vidta vissa skyddsåtgärder för att undvika att brandfarliga vätskor eller andra kemikalier når omgivande mark och vattendrag. Här är några exempel på viktiga skyddsåtgäder:

 • Cistern ska vara stadigt uppställd på en yta som bör vara tät. Med tät yta avses asfalt/betong eller motsvarande.
 • Droppskydd/spillplåtar ska finnas där spillrisk kan föreligga, t.ex. vid tankningsplats för fordon. Där ska också finnas tillgång till absorptionsmedel för spill.
 • Slangbrottsventil bör finnas vid tankningsplats för fordon.
 • Påkörningsskydd ska finnas om det finns risk för påkörning.
 • Godkänt elektroniskt överfyllnadsskydd ska finnas.
 • Möjlighet till nivåkontroll ska finnas.
 • Tankens avluftning ska vara dimensionerad så att det inte finns risk för skadligt övertryck i samband med påfyllning.
 • För att undvika felaktiga påfyllningar ska det finnas en tydlig skylt som anger fastighetsbeteckning, cisternens volym och vilken produkt den är avsedd för.
 • Invallning krävs vanligen inom vattenskyddsområden samt för cisterner större än 5 m3 eller för cisterner där placering eller innehåll innebär särskilda risker.
 • Läckagelarm (vid särskilt känslig omgivning eller farliga kemikalier).

Ansvar

Miljöbalkens bestämmelser ligger till grund för vilka skyddsåtgärder som behövs. Var och en som förvarar en kemisk produkt är skyldig att följa gällande regler och ansvarar för att bedöma och tillse att tillräckliga skyddsåtgärder är ordnade. Vid ett utsläpp riskerar annars den ansvarige att dömas för miljöbrott.

Cistern som tas ur bruk

Om du har en cistern för olja eller diesel som inte längre ska användas är det viktigt att se till att cisternen blir tömd och rengjord. Det är också mycket viktigt att ta bort påfyllningsröret så att påfyllning inte kan ske av misstag. Det är lämpligt att låta ett ackrediterat besiktningsföretag utföra tömning och rengöring då detta normalt kräver nedstigning i tanken, vilket är riskfyllt.

Om cisternen inte ska användas mer bör den i normalfallet avlägsnas och lämnas då till självkostnadspris på Tyft Återvinningscentral. Tanken kan antingen skäras i delar eller lämnas hel. Observera att transport av en icke rengjord tank innebär transport av farligt avfall för vilket särskilda regler gäller.

När en cistern tas ur bruk bör detta anmälas till miljöavdelningen, då slipper du onödiga frågor och eventuella påminnelser. I synnerhet gäller detta för markförlagda cisterner, där det är svårt att i efterhand konstatera vilka åtgärder som vidtagits.

Ytterligare regler för större cisterner och cisterner med farligare brandfarliga varor

I Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1997:9 regleras kontroll för cisterner större än 10 m3. Även dessa cisterner ska besiktigas vart 6:e eller vart 12:e år beroende på korrosionsskydd. Sprängämnesinspektionens föreskrifter gäller också farligare brandfarliga varor, t.ex. bensin och thinner, redan vid mindre mängder än de här angivna. Dessutom gäller i de flesta av dessa fall krav på särskilt tillstånd till hantering av brandfarlig vara enligt föreskrifterna SÄIFS 1995:3. Kontakta kommunens byggavdelning eller räddningstjänsten för närmare information om dessa regler.

Taxa för handläggning

Miljöavdelningen debiterar avgifter för handläggning av ärenden som rör cisterner enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.PDF (pdf, 1.1 MB)

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede