Värmepumpar

Anmälan

Funderar du på att installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten? Då ska du anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälningsblanketten finner du här. Det går också att hämta blanketten hos miljöavdelningen.

Anmälan ska lämnas in i god tid innan installationen påbörjas. Påbörja inte installationsarbetet förrän du fått ett beslut på din anmälan!

Om du ska installera en luftvärmepump behöver du inte anmäla det. Luftvärmepumpar kan ge upphov till buller, både inom- och utomhus. Det är därför viktigt att aggregatet placeras på lämpligt ställe samt att installationen utförs på ett korrekt sätt, för att minska riskerna för att du och dina grannar ska bli störda.

Ansvar

Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet, vilket i sin tur kan leda till krav på åtgärder samt skadestånd till kringboende. Det är du som sökande, vanligen fastighetsägaren, som är ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installationen.

Bergvärme

Placering av borrhål

Avståndet mellan två energibrunnar bör vara minst 20 meter. Detta med tanke på det skyddsavstånd som finns för att undvika energiförluster i närliggande brunnar.

Borrhål bör alltid placeras så långt ifrån grannes fastighetsgräns som möjligt. Det bör alltid vara minst 10 meter mellan borrhålet och fastighetsgränsen. Om detta inte är möjligt krävs grannens skriftliga medgivande till placering av borrhålet. Grannens medgivande krävs bland annat på grund av att dennes framtida placeringsmöjligheter för värmepumpsanläggning kan påverkas.

Avståndet mellan energibrunn och dricksvattentäkt bör vara minst 20 meter . Du behöver redovisa alla vattentäkter inom 100 meter från borrhålet på en situationsplan/karta. Tänk på att enskilda vattentäkter förekommer också inom verksamhetsområde för kommunalt VA i Tanums kommun.

Man bör heller inte borra närmare än 30- 50 meter från en infiltrationsbädd för enskild avloppsanläggning då det finns risk för att grundvattnet förorenas av bakterier och virus.

Borrkax- och borrvattenhantering

Det avfall som uppkommer vid borrning i berg kallas för borrkax och är finkornigt bergartsmaterial. Det uppstår stora mängder slam/borrkax och vatten vid borrning som behöver tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Slammet/borrkaxet kan, om det inte hanteras på rätt sätt, sätta igen dagvattenledningar, störa biologiskt liv i känsliga recipienter och sätta igen dräneringsledningar mm.

Borrvattnet bör gå till minst en container för avslamning. Därefter kan vattnet i första hand släppas ut på en grönyta eller en grusplan. Vatten som uppkommer vid borrning får ej utan tillstånd från VA-avdelningen ledas till dagvattenledningar. För att få tillstånd att leda ut vattnet till en dagvattenledning krävs det att borrvattnet ska ha passerat minst en container för sedimentering. Det är ej tillåtet att leda vattnet till spilledningar.

Borrkaxet bör tas om hand på lämpligt sätt, det kan till exempel användas som jordförbättrare i den egna trädgården.

Brunnsprotokoll

Kolla gärna med din brunnsborrare så att denne rapporterar in din energibrunn till SGU. Brunnsborraren är alltid skyldig att rapportera nya energi- och dricksvattenbrunnar till SGU (detta enligt lagen om uppgiftsskyldighet SFS 1975:424 och SFS 1985:245).

Här kan du läsa mer om att tänka på vid installation av bergvärmePDF (pdf, 75.5 kB) och Skyddsföreskrifter vid installation av bergvärme inom vattenskyddsområdePDF (pdf, 119.1 kB).

Ytjordvärme

Avståndet till närmsta dricksvattentäkt bör vara minst 20 meter. Kollektorslangen bör placeras så långt som möjligt ifrån fastighetsgräns.

Tänk på att upprätta en slangkarta så att du kan utföra framtida grävningar utan att skada värmepumpsanläggningen.

Här kan du läsa mer om att tänka på vid installation av jordvärmePDF (pdf, 66.5 kB).

Avgift

För handläggning av anmälan om installation av värmepumpsanläggning uttas en avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Frågor och svar om miljöavdelningens avgifter - bergvärme och enskilda avloppPDF (pdf, 1.9 MB)

Mer information

Har du frågor om anmälan om installation av värmepumpsanläggning är du välkommen att kontakta miljöavdelningen. Du kan även kontakta Tanums kommuns energi- och klimatrådgivare Roger Stenström, 0525-181 40, roger.stenstrom@uddevalla.se.

Länkar

Sveriges Geologiska Undersökningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Energimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sveriges provnings- och forskningsinstitutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Råd och Rönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hållbar utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Branschorganisationer

Avanti, system för brunnsborrning/branschorganisationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Geotec, Svenska borrentreprenörers branschorganisationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svenska värmepumpsföreningen (SVEP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede