Miljöfarlig verksamhet

Alla miljöfarliga verksamheter ska bland annat uppfylla:

  • De allmänna hänsynsreglerna, kapitel 2 miljöbalken
  • Kravet på egenkontroll enligt kapitel 26, 19 § miljöbalken
  • Övriga myndighetsbeslut
  • Övriga förordningar och föreskrifter som är meddelade med stöd av miljöbalken

Förutom detta omfattas tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter även av förordning 1998:901 om verksamhetsutövares egenkontroll (FVE) och av NFS 2000:15 om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter.

Egenkontroll företagens verktyg

Det är företaget som ska visa att det arbetar för att minska sin miljöpåverkan och att det har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav. Egenkontroll är verksamhetens verktyg för att visa att lagstiftningen följs. Mer information om egenkontroll finns här.

Miljöavdelningen ansvarar för tillsyn av miljöfarlig verksamhet i Tanums kommun. Det innebär att vi besöker verksamheter som till exempel industrier, bensinstationer, verkstäder, skjutbanor, bilskrotar, jordbruk, avloppsreningsverk och större gemensamma avloppsanläggningar. Exempel på miljöstörningar som kan förekomma är utsläpp till luft, mark och vatten samt buller.

Kontrollerar och ger råd

Vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet kontrollerar vi att verksamheterna följer miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll. Vi ger också råd om förbättringar.

Miljöavdelningen bedriver tillsynsarbetet genom besök på plats samt granskning av rapporter och annan dokumentation som företagen lämnar in.

Miljöavdelningen kan vid tillsyn kräva åtgärder för att minimera störningar på omgivningen. I regel görs frivilliga överenskommelser. Om åtgärder inte vidtas eller provtagning visar på förhöjda utsläpp kan tvingande åtgärder bli nödvändiga.

Riskbaserad avgift

För tillsyn inom miljöbalkens område tas avgift ut i enlighet med beslut av kommunfullmäktige i Tanums kommun. Taxan är riskbaserad och utgår från verksamhetens risker och hur verksamheten hanterar riskerna. Mer information om riskbaserad taxa finns här.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede