Miljöfarlig verksamhet

Alla miljöfarliga verksamheter ska bland annat uppfylla:

  • De allmänna hänsynsreglerna, kapitel 2 miljöbalken
  • Kravet på egenkontroll enligt kapitel 26 19 § miljöbalken
  • Övriga myndighetsbeslut
  • Övriga förordningar och föreskrifter som är meddelade med stöd av miljöbalken

Förutom detta omfattas tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter av förordning 1998:901 om verksamhetsutövares egenkontroll (FVE) och NFS 2000:15 av genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter.
 
Det är alltså företaget som ska visa att de arbetar för att minska sin miljöpåverkan och att de har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav. Verksamhetens verktyg för att visa att lagstiftningen följs är att ha en utarbetad egenkontroll. Mer information om egenkontroll finns här.öppnas i nytt fönster

Miljöavdelning har ansvaret för tillsyn av miljöfarlig verksamhet i Tanums kommun. Detta innebär att vi besöker verksamheter såsom till exempel industrier, bensinstationer, verkstäder, skjutbanor, bilskrotare, jordbruk, avloppsreningsverk och större gemensamma avloppsanläggningar. Vår uppgift vid besöken är att kontrollera och ge råd till förbättringar. Exempel på miljöstörningar som kan förekomma är utsläpp till luft, mark och vatten samt buller.
 
Vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet kontrollerar vi att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll.   

Miljöavdelningen bedriver tillsynsarbetet genom besök på plats samt granskning av rapporter och annan dokumentation som företagen lämnar in. Miljöavdelningen kan vid tillsyn ställa krav på åtgärder för att minimera störningar till omgivningen. I regel görs frivilliga överenskommelser, men om åtgärder ej vidtas eller provtagning visar på förhöjda utsläpp kan tvingande åtgärder bli nödvändiga.

Avgift för tillsyn

För tillsyn inom miljöbalkens område tas avgift ut i enlighet med beslut av kommunfullmäktige i Tanums kommun. Taxan är riskbaserad och utgår från verksamhetens risker och hur verksamheten hanterar riskerna. Mer information om riskbaserad taxa finns här.öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede