Medborgarundersökning 2019

Statistiska centralbyrån (SCB) har för Tanums kommun genomfört en undersökning om vad Tanums kommuns invånare tycker om kommunen som boendeort och om den kommunala verksamheten.

Undersökningen genomfördes under hösten 2019 med urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvensen var 42 procent.

Det är sjunde gången vi genomför undersökningen. Första gången var 2007.

Resultaten i undersökningen redovisas som ett betygsindex från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett kommunen. Betygsindex under 40 kan betraktas som icke godkända.

Som jämförelse till Tanumsbornas betyg redovisas även betygen för samtliga 135 kommuner som genomfört undersökningen hösten 2019.

Undersökningen omfattar tre delar:

  • Medborgarnas uppfattning om Tanums kommun som en plats att leva och bo i.
  • Medborgarnas betyg på Tanums kommuns olika verksamhetsområden.
  • Medborgarnas uppfattning om kommunens information och sin möjlighet till inflytande.

Medborgarnas uppfattning om Tanums kommun som en plats att leva och bo i

Det sammanfattande betyget för hur medborgarna bedömer Tanums kommun som en plats att bo och leva i blev 60, vilket är samma resultat som i förra mätningen. Resultatet på 60 är något högre än genomsnittet för övriga kommuner, som låg på 59.

Tanumsborna är mest nöjda med trygghet och kommersiellt utbud. Betyget på den offentliga miljön i Tanum har gått upp, jämfört med 2017. Mindre nöjda är man med kommunikationer, utbildningsmöjligheter och i någon mån bostäder.

De som svarat anger i hög grad (index 65) att de rekommendera andra att bosätta sig i Tanum.

Leva och bo

Riket


2013

2015

2017

2019

2019

Nöjd region
index

60

60

60

60

59

Rekommen-dation

63

65

64

65

62

Arbetsmöjlig-heter

42

46

52

51

56

Utbildnings-möjligheter

44

44

41

41

59

Bostäder

48

44

49

50

53

Trygghet

70

67

65

65

57

Kommunika-tioner

46

42

41

39

59

Kommersiellt utbud

61

66

65

63

61

Fritid

59

59

56

56

59

Offentlig miljö58

62Medborgarnas betyg på Tanums kommuns olika verksamhetsområden

Det sammanfattande betyget för hur tanumsborna bedömer den kommunala verksamheten blev 54, något lägre än föregående undersökning men fortsatt högre än kommunerna i genomsnitt.

Jämfört med övriga kommuner är tanumsborna mest nöjda med grundskola, äldreomsorg samt stöd till utsatta personer. Renhållning får också bra betyg, samma nivå som riket. Betyget för bemötande och tillgänglighet är fortsatt bra och ligger högre än genomsnittet för övriga kommuner.

Minst nöjda är tanumsborna med gymnasieskolan, bygglovsverksamheten och gång- och cykelvägar. Den tekniska verksamheten i Tanum får generellt sett sämre betyg än i övriga kommuner.

Verksamhetsområden


Riket


2013

2015

2017

2019

2019

Nöjd medborgar-index

51

53

55

54

53

Bemötande-tillgänglighet

55

62

59

59

55

Förskolan

66

68

65

60

64

Grundskolan

59

59

58

59

57

Gymnasie-skolan

54

41

44

36

56

Äldreom-sorgen

54

60

57

56

49

Stöd för
utsatta personer

56

61

55

51

47

Gator och
vägar

43

47

50

44

53

Gång- och cykelvägar

38

46

48

37

54

Fritid-idrott

53

56

58

49

60

Fritid-kultur

57

58

60

52

61

Miljöarbete

48

57

56

48

54

Vatten och avlopp

71

67

69

69

76

Renhållning

65

70

67

65

65

Räddnings-tjänst

72

74

72

72

77

Bygglovs-verksamhet


36

36

40


Näringslivs-klimat


53

55

59Medborgarnas uppfattning om kommunens information och sin möjlighet till inflytande

Det sammanfattande betyget för hur tanumsborna bedömer sin möjlighet till inflytande och kommunens information blev 43, något högre än förra mätningen och högre än genomsnittet för kommunerna.

Tanumsborna är mer nöjda på samtliga mätindikatorer än vad genomsnittet för invånarna i övriga kommuner är.

Mest nöjda är medborgarna med kommunens tillgänglighet och förtroende. Informationsarbete och kommunens webbplats tanum.se ligger också över genomsnittet i övriga kommuner.

Information och inflytande

Riket


2013

2015

2017

2019

2019

Nöjd inflytande index

43

42

42

43

39

Tillgänglighet (kontakt)

55

55

56

55

48

Information-öppenhet

57

58

59

59

53

Webbplats (tanum.se)


67

65

65

60

Påverkan

40

42

40

41

38

Förtroende

49

49

47

50

43


Vill du läsa hela rapporten finns den publicerad på www.medborgarundersokning.scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan man läsa mer om undersökningen i sig, se de andra kommunernas rapporter och även tidigare års undersökningar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede