Medborgarundersökning 2017

Tanumsborna är nöjda med den kommunala verksamheten

Statistiska centralbyrån (SCB) har för Tanums kommun genomfört en undersökning om vad Tanums kommuns invånare tycker om kommunen som boendeort och om den kommunala verksamheten.

Undersökningen genomfördes under hösten 2017 med urval på 800 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvensen var 43 procent.

Det är sjätte gången vi genomför undersökningen. Första gången var 2007.

Resultaten i undersökningen redovisas som ett betygsindex från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett kommunen. Betygsindex under 40 kan betraktas som icke godkända.

Som jämförelse till Tanumsbornas betyg redovisas även betygen för övriga kommuner som genomfört undersökningen det senaste året.

Undersökningen omfattar tre delar:

  • Medborgarnas uppfattning om Tanums kommun som en plats att leva och bo i.
  • Medborgarnas betyg på Tanums kommuns olika verksamhetsområden.
  • Medborgarnas uppfattning om kommunens information och sin möjlighet till inflytande.

Medborgarnas uppfattning om Tanums kommun som en plats att leva och bo i

Det sammanfattande betyget för hur medborgarna bedömer Tanums kommun som en plats att bo och leva i blev 60 vilket är samma resultat som i förra mätningen och också lika med genomsnittet för övriga kommuner.

Tanumsborna är mest nöjda med fritidsmöjligheter, trygghet, kommersiellt utbud och den offentliga miljön i Tanum. Mindre nöjda är man med kommunikationer, utbildningsmöjligheter, bostäder. De som svarat anger i hög grad (index 64) att de rekommendera andra att bosätta sig i Tanum.

Leva och bo
 

 

 

 

 

Riket

 

2011

2013

2015

2017

2017

Nöjd region
index

61

60

60

60

60

Rekommen-dation

64

63

65

64

64

Arbetsmöjlig-heter

39

42

46

52

57

Utbildnings-möjligheter

42

44

44

41

61

Offentlig miljö

   

58

 

Bostäder

46

48

44

49

52

Trygghet

71

70

67

65

57

Kommunika-tioner

43

46

42

41

61

Kommersiellt utbud

57

61

66

65

62

Fritid

54

59

59

56

61

 

Medborgarnas betyg på Tanums kommuns olika verksamhetsområden

Det sammanfattande betyget för hur tanumsborna bedömer den kommunala verksamheten blev 55 vilket är det högsta betyget sedan vi började göra mätningarna år 2007. Det är också samma värde som för kommunerna i genomsnitt.

Jämfört med övriga kommuner är tanumsborna mest nöjda med förskola, grundskola, äldreomsorg samt stöd till utsatta personer. Räddningstjänst, renhållning samt vatten och avlopp får också bra betyg av medborgarna även om betyget för räddningstjänst samt vatten och avlopp är sämre än genomsnittet för övriga kommuner. Betyget för bemötande och tillgänglighet är fortsatt bra och ligger högre än genomsnittet för övriga kommuner. Minst nöjda är tanumsborna med gymnasieskolan och bygglovsverksamheten. Den tekniska verksamheten i Tanum får generellt sett sämre betyg än i övriga kommuner.

Verksamhetsområden

 

 

 

 

 

Riket

 

2011

2013

2015

2017

2017

Nöjd medborgar-index

54

51

53

55

55

Bemötande-tillgänglighet

63

55

62

59

56

Förskolan

65

66

68

65

65

Grundskolan

59

59

59

58

59

Gymnasie-skolan

58

54

41

44

59

Äldreom-sorgen

59

54

60

57

52

Stöd för
utsatta personer

53

56

61

55

49

Gator och
vägar

45

43

47

50

55

Gång och cykelvägar

47

38

46

48

55

Fritid-idrott

52

53

56

58

61

Fritid-kultur

61

57

58

60

62

Miljöarbete

54

48

57

56

57

Vatten och avlopp

65

71

67

69

78

Renhållning

68

65

70

67

67

Räddnings-tjänst

73

72

74

72

76

Bygglovs-verksamhet

32

 36

36

 

Näringslivs-klimat

51


53

55

 

 

Medborgarnas uppfattning om kommunens information och sin möjlighet till inflytande

Tanumsborna är mer nöjda med kommunens information och sin möjlighet till inflytande på samtliga mätindikatorer än vad genomsnittet för invånarna i övriga kommuner var. Mest nöjda var medborgarna med kommunens informationsarbete, tillgänglighet och kommunens webbplats tanum.se.

Information och inflytande
 

 

 

 

 

Riket

 

2011

2013

2015

2017

2017

Nöjd inflytande index

42

43

42

42

40

Tillgänglighet (kontakt)

60

55

55

56

49

Information-öppenhet

58

57

58

59

55

Webbplats (tanum.se)

63

 67

65

 

Påverkan

39

40

42

40

40

Förtroende

51

49

49

47

45

 

Vill du läsa hela rapporten finns den publicerad på www.medborgarundersokning.scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan man läsa mer om undersökningen i sig, se de andra kommunernas rapporter och även tidigare års undersökningar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede