Vanliga ord i kommunen

När vi skriver olika texter i kommunen använder vi ibland en del ord som kan vara svåra att förstå. I Tanum har vi ambitionen att skriva på ett enkelt sätt som är lätt för alla att förstå. Men vi lyckas inte alltid. Om du hittar ett ord som du vill ha en förklaring till kan du söka in i vår Kommunala Ordlista. Hjälp oss gärna att bli bättre på att skriva enkelt genom att höra av dig och berätta vad som kan bli enklare.

Acklamation

Beslutsfattande utan omröstning (votering)Allmänna handlingar

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den aktuella myndigheten.


Läs i Justitiedepartementets skrift "Offentlighet och sekretess hos det allmänna",Arvode

Ledamöter i styrelser och nämnder har rätt till ersättning (arvode) för sitt arbete.Beredning

Innan ett ärende behandlas av den politiska församlingen måste det förberedas, beredas. Kanske behöver handläggaren ta fram en utredning, en kostnadsberäkning, ett avtalsförslag eller en kartbild. Det innebär att ta fram det underlag som krävs för beslut.Beredningstvång

Det finns ett beredningstvång för ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige. Varje ärende ska först beredas av den nämnd/styrelse där det hör hemma. Men efter nämndens beredning måste ärendet passera kommunstyrelsen, som har ansvar för att ärenden till kommunfullmäktige är fullständigaBeslutsexpediering

Den som initierat ett ärende får ett svar.


Andra som påverkas, det kan vara pengar som ska betalas ut eller mark som ska avstyckas, får också kännedom om beslutetBordläggning

betyder att ett ärende får vila (ligga på bordet) till nästa sammanträde; ingen ytterligare utredning får göras under tiden. Bordläggningen ska ge politikerna mer tidDelegation

Delegation är ett uppdrag att på styrelsens/ nämndens vägnar besluta i vissa ärenden. Ett sådant uppdrag kan lämnas till:


- en grupp av ledamöter eller ersättare


- en ledamot eller en ersättare


- en tjänsteman


Delegationsbeslut är jämställda med en nämnds beslut. Det är därför viktigt att även delegationsbeslut protokollförs eller redovisas på annat lämpligt sätt och att de är formellt korrekta.


Nämnden kan inte ändra på eller upphäva ett delegationsbeslut.


Ett delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt som ett nämndbeslut.Diarium

Diarium kommer av ordet dagbok. Det är det register där vi för in alla handlingar som kommer in i ett ärende, remisser som skickas, beslut som fattas vid sammanträden, vem eller vilka beslutet skickas till och så vidare.Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär används när beslut fattats med stöd av speciallag, så kallad myndighetutövning. Vid myndighetsutövning är kommunen skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot. Endast den person som berörs av beslutet får klaga.


- Överklagan ska vara skriftlig.


- Klagotiden är tre veckor från det att den klagande fått del av beslutet.


Mer information om överklagan enligt förvaltningsbesvär.Handläggare

Tjänsteman som tar fram beslutsunderlag och handlägger/arbetar med frågor politikerna beslutat omLaglighetsprövning av överklagan/besvär

Kommunala beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagens 13 kapitel. Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga dessa. Ett överklagande genom laglighetsprövning ska göras inom tre veckor från det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla.


Mer information om överklagan enligt laglighetsprövning.Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen gäller för den offentliga verksamheten inom stat, kommun och landsting. Den innebär rätt för alla, svenska och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. Detta är en grunden för att kunna påverka verksamheten. Läs mer på justitiedepartementets sida.Reservation

Den ledamot som motsätter sig det beslut som fattats, kan reservera sig. Reservationer måste anmälas innan sammanträdet avslutas. Skriftlig reservation ska finnas senast när protokollets justeras. Bara den som har rätt att delta i beslutet har rätt att reservera sig.Återremiss

Om ett ärende behöver kompletteras med exempelvis ytterligare utredning eller om underlaget känns ofullständigt, kan ärendet återremitteras. För beslut om återremiss gäller vanligt majoritetsbeslut både för fullmäktige och styrelsen/nämnderna.


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede