Kommunalrådet har ordet

Liselotte Fröjd (M)Förstora bilden

Liselotte Fröjd (M)

Det ska vara tryggt att leva och vistas i Tanum!

En magisk siffra är slagen, äntligen har vi nått vår vision 13 000 invånare. Visst är det fantastiskt att fler och fler upptäcker Tanum som en kommun där man vill bo och verka. En bidragande faktor till vår positiva befolkningsutveckling tror jag är, utöver satsningar på den kommunala servicen, att vi satsar på bostadsbyggande och på att göra våra samhällen än mer attraktiva.

Att Tanum växer befolkningsmässigt är bra och nödvändigt. Vi behöver denna tillväxt så att vi kan leverera en god välfärd och service även i framtiden till våra kommuninvånare. Det för med sig att vi har en fortsatt hög investeringsvolym. Kommunen satsar bland annat på utbyggnad av infrastruktur, på nya förskolor och lekplatser. Under 2022 invigdes Fjällbacka kaj samt Hjalmars kaj i Hamburgsund, två platser som inbjuder till umgänge och kreativa möten.

Tanum är den mest företagsamma kommunen i Västra Götaland. Ett starkt näringsliv är oerhört viktigt för kommunen, det genererar både arbetstillfällen och skatteintäkter. Företagsamheten tillsammans med vårt rika förenings- och kulturliv bidrar till att göra Tanum attraktivt årets alla årstider.

Det ska vara tryggt att leva och vistas i Tanum, vi har ett fortsatt fokus på trygghetsskapande och förebyggande åtgärder. Vi arbetar i tät dialog med kommunpolisen för att stärka tryggheten i våra offentliga miljöer. I samband med byggnationen av räddnings- och ambulansstationen har det bildats en ungdomsbrandkår. För den satsningen har vi, som en av de första kommunerna i Sverige, beviljats lån för Social hållbarhet.

I bokslutet 2022 uppgår resultatet till 56,6 mnkr. Det positiva resultatet beror bland annat på ökade skatteintäkter och försäljningen av tomträtten på TanumStrand. För att klara kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning och för kommande investeringar och drift behövs starka resultat även framgent. Det är även av största vikt att nämnderna håller sina budgetar som kommunfullmäktige fastställt, vi vet alla att kommande år är ekonomiskt utmanande.

2022 hände det som inte fick hända. Rysslands invasion av Ukraina, vi fick ett krig i Europa. Mina tankar går till Ukraina och dess befolkning som kämpar för frihet, demokrati och för sina liv. Kriget i Ukraina är en humanitär tragedi som även påverkar omvärlden och svensk ekonomi. Energikris, ökade räntekostnader och höjd inflation påverkar privatpersoner, näringslivet och kommunens verksamheter.

Tanums kommun ska även i framtiden kännetecknas av att vi har ordning på ekonomin, att vi har en hög kvalité i våra verksamheter och att vi ger en god service. Det ger oss förutsättningar att fortsätta utvecklas som kommun.

Liselotte Fröjd
Kommunstyrelsens ordförande

Arbetsplats

Adress: Kansliavdelningen, 457 81 Tanumshede
Telefon: 0525-181 05
Mobiltelefon: 070-609 12 07
Fax: 0525-183 00
E-post: liselotte.frojd@tanum.se

Uppdrag:

  • Kommunstyrelsen, ordförande
  • Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Personalutskottet, ordförande
  • Brottsförebyggande rådet, ordförande

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede