Överklaga beslut

Kommunala beslut kan överklagas genom det som kallas laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.

Förvaltningsbesvär används när beslut fattats med stöd av speciallagstiftning, så kallad myndighetsutövning. Vid överklagan prövas om beslutets laglighet och lämplighet.

Kommunala beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagens kapitel 13. I laglighetsprövningen prövas om beslutet fattats på formellt rätt sätt.

Snabbguide - Laglighetsprövning

Hur?Skriftligt
Vem får klaga?Kommunmedlem
Vart skickas?Förvaltningsrätten i Göteborg
Inom vilken tid?Tre veckor från anslag om justerat protokoll sattes upp.
Prövningens omfattningBeslutets laglighet.
Prövningens effektBeslutet kan kvarstå eller upphävas

Läs mer om laglighetsprövning nedan.

Snabbguide - Förvaltningsbesvär

Hur?Skriftligt
Vem får klaga?Den beslutet angår om det gått personen emot.
Vart skickas överklagan?Adresseras till överprövande instans men lämnas in till kommunen.
Inom vilken tid?Tre veckor från att den klagande fick del av beslutet.
Prövningens omfattningBeslutets laglighet och lämplighet
Prövningens effektBeslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas.

Läs mer om Förvaltningsbesvär nedan.

Laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt. Om det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen. 

Vem kan överklaga?

Alla som är medlemmar i kommunen, det vill säga även personer eller företag som äger en fastighet i kommunen. Den som överklagar ett beslut behöver inte vara personligen berörd av beslutet.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget på kommunens officiella anslagstavla. Tanums kommuns officiella anslagstavla finns tillgänglig här på hemsidan.

Uppgifterna om när anslaget sattes upp och när det tas ned finns också i protokollen, som ni hittar på tanum.se.

Förvaltningsrättens prövning

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning, 
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning. 

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre. Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Förvaltningsbesvär

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen (vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Vem kan överklaga?

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att det har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede