Oppositionsrådet har ordet

Louise Thunström (S)

Louise Thunström (S)

Det känns märkligt att summera 2016 när vi nu är inne i april 2017. Att skriva dagbok är en bra metod för att kunna se tillbaka på året som varit. Speciellt de dagar då oppositionsrollen känns lite extra tung, är det bra att kunna bläddra tillbaka och se vad vi faktiskt åstadkommit.

Ibland besöker jag mitt arbete som jag är tjänstledig ifrån, helt enkelt för att få lite verklighet. ”Mina gubbar”, som jag kärleksfullt kallar dem, talar snabbt om när jag är ute och cyklar.

-Skärp dig nu, du glömmer väl inte vem du jobbar för. Jag är så tacksam för den feedbacken och den behövs, för som politiker är man ingenting utan de man representerar.

Tillbaka till verksamhetsåret 2016 då. Arbetet med översiktsplanen har fortsatt och jag kan helt klart konstatera att det tagit mycket längre tid än vad jag trodde. Även arbetet med att få fram planer för boende och verksamheter är prioriterat. Här går det rätt trögt och min upplevelse av att vi bor i en del av Sverige som staten verkar vilja omvandla till ett ”Skansen”, växer sig starkare. Det finns en slags inbyggd urbanisering i systemet som gör att det blir svårare att bo och verka på landsbygden.

Arbetet med att förbättra kommunens service har förstärkts under 2016 och införandet av kundcenter 2015 har visat goda resultat i mätningar vad gäller tillgänglighet. Tanum är nu bland de bästa i Sverige.

På näringslivssidan har fortfarande organisationen Svenskt Näringsliv ett allt för stort inflytande över kommunens prioriteringar. Att en politiskt vinklad attitydundersökning, som endast cirka 3 procent av kommunens 2 400 företagare svarat på, ska ge sådant genomslag i kommunens utvecklingsarbete är rent ut sagt bedrövligt! Att stiga i rankning hos Svenskt Näringsliv ligger dessutom med som ett mål för att uppnå god ekonomisk hushållning. Att jobba för ett gott företagsklimat är otroligt viktigt, men med de metoder som alliansen valt att använda riskerar vi att missa den övervägande majoriteten av Tanums kommuns företagare.

Under 2016 har rekryteringsproblematiken visat sig mer och mer. Detta har socialdemokraterna försökt lyfta under hela mandatperioden, tyvärr utan något större gehör hos alliansen. Att vi som kommun är en bra arbetsgivare är en förutsättning för en god verksamhet, ett gott företagsklimat och en god utveckling av kommunen.

Det står att läsa i bokslutet att sjukfrånvaron sjunkit i Tanum under 2016. Men det som inte står, är att det inom vissa verksamheter är en sjukfrånvaro på 13-14 procent. Det är mycket oroande. En god arbetsmiljö innebär bland annat att man som medarbetare har friheten att planera sitt liv. Därför har jag under året motionerat om att heltid ska vara norm i Tanums kommun. Vi kan inte fortsätta med ett system där vi annonserar ut tjänster på 65 procent och där de som vill arbeta mer, ska behöva jaga timmar genom att lägga sig tillgänglig för att eventuellt bli inkallad när det passar arbetsgivaren.

Med rekryteringsproblematiken i bakhuvudet är det även mycket olyckligt att alliansen och miljöpartiet gjorde en onödigt snäv tolkning av löneavtalet vad gäller undersköterskornas löner. Kvinnor, som detta främst gäller accepterar inte längre att behandlas som att de bara behöver dryga ut familjens hushållskassa. Vi lär få den personal vi betalar för i framtiden, både vad gäller lön och arbetsmiljö.

Byggandet har också det varit en viktig fråga under 2016. Ska kommunen växa invånarmässigt måste även de kommunala verksamheterna växa i samma takt. Jag tänker här främst på skolor/förskolor och boenden för äldre.

Utbyggnaden av Tanumskolan är ett exempel på när det går fel. Skolbygget har blivit försenat i minst ett år och våra barn tvingas fortsätta få sin undervisning i undermåliga lokaler. Det är inte acceptabelt och jag är tveksam till om alliansen klarar att styra dessa stora investeringsprojekt. Äldreboenden planeras även i Hamburgsund och Grebbestad och även här måste beslut fattas.

Att vara styrande politiker kräver känsla, kompetens och mod.

Louise Thunström
2:a vice ordförande i kommunstyrelsen

Frågor till Louise Thunström kan skickas på louise.thunstrom@tanum.se.

Arbetsplats

Adress: Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede
Telefon: 0525-181 06
Fax: 0525-183 00
E-post: louise.thunstrom@tanum.se 

Privat
Skogsvägen 10
457 73 Havstenssund
Telefon: 0525-213 34, 070-430 39 40

Uppdrag:

 • Kommunfullmäktige, ledamot​
 • Kommunstyrelsen, 2:a vice ordförande
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2:a vice ordförande
 • Omsorgsnämnden, 2:a vice ordförande
 • Personalutskott, ledamot
 • Budgetberedning, ledamot
 • Näringslivsgrupp, ledamot
 • Plangrupp, ledamot
 • Folkhälsorådet, ordförande
 • Brottsförebyggande rådet, ordförande
 • Tanum turist stämmoombud, ersättare
 • Kommunala pensionärsrådet, ersättare

Övriga uppdrag:

 • Fyrbodals direktion, ersättare
 • Beredning välfärd, ersättare
 • Gränskommittén, ledamot
 • Leader Ranrike, ersättare
 • Regionalt tillväxtprogram norra Bohuslän, ledamot
 • West Sweden stämmoombud, ledamot
 • Kosterhavsdelegationen, ersättare
 • Västsvenska Turistrådet, ersättare
 • med flera

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede