Ett ärendes gång

Ett ärende börjar oftast med att en privatperson, en myndighet eller ett företag skickar något till kommunen. När ärendet kommer till kommunen behandlas det i olika steg.

Här beskriver vi kortfattat ett ärendes gång:

1. Posten/e-posten som kommer till kommunen kallas för inkommen handling. Handlingen kommer till kommunen från någon myndighet, företag, privatperson, från någon tjänsteman eller annan nämnd inom kommunen.

2. Handlingen registreras i ett diarium. Handlingar som registreras i diariet blir då en allmän handling. Om handlingen tillhör ett befintligt ärende har det ett ärendenummer och finns redan registrerad i diariet. Varje nämnd har ett eget diarium.

3. Ärendet bereds. Beredning av ärendet innebär att underlag för beslut tas fram. Om synpunkter på ärendet behövs från annan myndighet skickas ärendet på remiss. Ibland räcker det att tjänsteman inom den egna nämnden bereder och lämnar yttrande i ärendet. Tjänstemannen skriver då ett tjänsteyttrande eller en tjänsteskrivelse. Tjänstemännen skriver ett förslag till beslut. Remissvar och eller tjänsteyttrande/ skrivelse kommer in.

4. När ett ärende är färdig tas det upp på en föredragningslista till den politiska nämnden.

5. Sammanträde hålls. Nämnden beslutar i ärendet och protokoll skrivs.

6. Protokollet justeras.

7. Beslutet skickas till berörda.

8. Beslutet verkställs av berörd förvaltning.

9. Ärendet avslutas och arkiveras.

Viktiga beslut fattas i kommunfullmäktige.

Ibland skickas ett ärende vidare från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för beslut. I kommunfullmäktige fattas alla viktiga beslut som rör hela kommunen. Man beslutar till exempel om budgeten, kommunalskatten, kommunens översiktsplan samt eventuella förändringar av taxor och avgifter.

Några lagar som styr

Kommunallagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad information

Fördjupad information om ett ärendes gång

Vanliga ord i kommunen

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede