Parkeringsköp - samutnyttjade parkeringsplatser

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 1991, § 60, att avgiften vid parkeringsköp ska vara 13 000 kronor och indexregleras med konsumentprisindex och med juli 1990 som basmånad.

Avgiften för 2019 är 20 482 kronor efter justering med index.

Bestämmelser för parkeringsköp

Enligt Plan- och bygglagen PBL (2010:900), (kap 2 § 5-6) ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna trafik. I § 6 står att bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö.

Kommunen anger i samband med handläggning av ett bygglov hur stort antal parkeringsplatser som krävs för en viss byggnation.

Tanums kommun har ingen egen parkeringsnorm utan tillämpar de riktlinjer som Boverket gett ut. Parkeringsbehovet anges med ett intervall för olika typer av verksamheter. Lokala förhållande avgör tillämpningen av normerna.

Ansvaret att ordna parkering åvilar primärt fastighetsägaren. PBL ger numera ytterligare möjligheter beträffande parkeringens anordnande, bland annat äger fastighetsägaren rätt att ordna parkering på annan plats än den egna tomten. Detta för att krav på friytor för lek och utevistelse prioriteras högre.

I de fall fastighetsägaren inte kan ordna sin parkering på tomten, vid ny- eller ombyggnad, har fastighetsägaren möjlighet att söka alternativ utanför tomten.

Vid ny- eller utbyggnad kan följande tre typfall urskiljas:

A) Parkeringen tillgodoses på tomten.

B) Parkeringen tillgodoses i närheten på annan tomt på sätt som godkänns av byggnadsnämnden. Här gäller att ritningar och beskrivningar på parkeringen med servitut eller gemensamhetsanläggningen visande fastighetssambandet skall fogas till bygglovsansökan (alternativt parkeringsköpsavtal).

C) Parkeringen kan inte tillgodoses på tomten eller slutligt på annan tomt i närheten. Här är parkeringsköpsavtal villkor för bygglov.

Det ankommer på miljö- och byggnadsnämnden att bevaka att fastigheterna klarar av att uppfylla kraven på p-platser.

Den kommunala hanteringen:

  • bygglovsansökningar, där p-behov inte tillgodoses på tomten återsänds till sökande för komplettering
  • Tekniska förvaltningen tecknar avtal (parkeringsköps-) med fastighetsägaren, gällande parkering på kommunal mark. Parkeringsbehovet beräknas enligt P-normen.
  • med parkeringsköpsavtal, servitut eller motsvarande föreligger inget hinder ur denna synpunkt att bevilja bygglov.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede