Detaljplan för del av Knaxeröd 1:1 med flera, Rabbalshede förskola

Planområdet Knaxeröd 1:1

Planområdet är beläget i Rabbalshede samhällsområde.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en förskola genom att möjliggöra för fyra (4) avdelningar, mottagningskök, administration, där möjlighet till utbyggnad med ytterligare två (2) avdelningar ska finnas. Planen skapar förutsättningar för en utemiljö med tillräckligt stor friyta som omfattar minst 40 kvadratmeter per barn vid fullt utbyggd detaljplan i enlighet med Boverkets rekommendationer.

Beslut om att starta planarbetet togs 7 februari 2023 av miljö- och byggnadsnämnden.

Planförslaget ska möjliggöra att den natur och växtlighet som finns på platsen behålls och integreras i förskolans utemiljö i så stor utsträckning som möjligt för en god bebyggd miljö. Vidare är syftet att möjliggöra för de anläggningar som behövs för förskolans funktion. Detaljplanens syfte är även att säkerställa väg fram till förskolan från den allmänna vägen samt att ansluta till befintlig gång- och cykelväg.

Planförslaget bedöms vara förenligt med den översiktsplanens intentioner och planens genomförande bedöms inte riskera att medföra betydande miljöpåverkan.

Ett förslag till detaljplan har varit utställt för samråd från och med 2023-06-16 till och med 2023-09-09. Nu finns en samrådsredogörelse.

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Samrådshandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Linda Eklund

Tel. 0525-181 33

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede