Detaljplan för del av Kärra 2:1 med flera

Del av planområde Kära 2:1 med flera

Samråd pågår till och med 2019-09-06

Syftet med detaljplanen är att pröva nya bostäder som är väl anpassade till terrängen, behålla den gång- och cykelled som går mellan Grebbestad och Tanumshede samt att värna om allmänhetens tillgång till naturen i området. Syftet är också att ge utrymme för en ny väg som på sikt ska bli en sammanlänkande del av vägnätet öster om Grebbestad.

Detaljplaneförslaget ger möjlighet att uppföra cirka 40 bostäder i form av enbostadshus, radhus och parhus fördelat på fyra delområden. Tillfart sker från Kärravägen som byggs ut med separat gång- och cykelväg.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Undvik att skicka till mer än ett av alternativen.

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.

Senast 2019-09-06

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Programsamrådshandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Maja Lindstedt

Tel. 0525-181 78
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2

457 31 Tanumshede