Detaljplaner

Exempel på plankarta

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar vad enskilda och myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen består av en karta med bestämmelser som styr vad man får använda marken till, till exempel för bostäder, handel eller industri, och hur man får bygga, till exempel husstorlek, hushöjd eller placering på tomten. Detaljplanen reglerar också rättigheter att dra ledningar eller gångvägar över någon annans mark.

Till detaljplanen hör en planbeskrivning och illustrationskarta som ska underlätta förståelsen av detaljplanen. Dessa är inte juridiskt bindande men är vägledande vid tolkning av detaljplanen. Till detaljplanen kan också flera olika utredningar tillhöra som till exempel arkeologisk utredning, geoteknisk undersökning eller en dagvattenutredning.

I vår kartportal finns området Bygga och bolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där hittar du vilka regler som gäller för de olika detaljplanerna i kommunen.

Pågående detaljplaner

På sidan pågående detaljplaner kan du läsa om de detaljplaner som upprättas just nu.

Gällande detaljplaner

Stora delar av de tätbebyggda områdena i kommunen och bebyggelsen närmast kusten täcks av  gällande detaljplaner. Detaljplaner som vunnit laga kraft från och med år 2010 finns redovisade  på sidan  gällande detaljplaner.