Verksamhetsmål 2024

Kommunfullmäktige beslutade om verksamhetsmålen för 2024 på sitt möte den 27 november 2023.

Finansiellt perspektiv

Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål utgår från generationsprincipen som innebär varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden. För att nå god ekonomisk hushållning ska samtliga delmål vara uppnådda.

Resultatmål

Resultat över mandatperioden (2023-2026) ska i genomsnitt uppgå till minst 1,5 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.

Skriv tabellbeskrivning här

Resultatmål


Prognos
2023

Budget
2024

Plan
2025

Plan
2026

Resultat mnkr

35,7

2,4

12,3

6,7

Resultat procent (resultat i förhållande till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning)

3,9

0,3

1,3

0,7

Investeringsmål
Investeringarna ska maximalt uppgå till 200 mnkr i genomsnitt för åren 2024-2026 exklusive pågående investeringsprojekt från 2023*.

Skriv tabellbeskrivning här

(mnkr)

Prognos
2023

Budget
2024

Plan
2025

Plan
2026

Investeringar

401,8

297,0

204,6

185,4

Skattesats
Skattesatsen ska under mandatperioden vara oförändrad 21,56 kronor.

Skriv tabellbeskrivning här

Kronor

Budget
2023

Budget
2024

Plan
2025

Plan
2026

Skattesats

21,56

21,56

21,56

21,56

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Kommunfullmäktige beslutar varje mandatperiod om verksamhetsmål. Målen utgår från visionen och utgör den politiska viljan och anger färdriktningen för kommunen under mandatperioden. Kommunfullmäktige har för perioden 2024–2026 beslutat om fyra verksamhetsmål med tillhörande indikatorer.

Målen beskriver vad kommunens olika verksamheter ska uppnå och ska ses som den samlade övergripande målsättningen för kommunen som helhet. För varje mål finns en eller flera indikatorer som används för att avgöra om verksamhetsmålet är uppfyllt eller inte. För att målet ska anses uppnått ska minst hälften av indikatorerna vara uppfyllda. För att verksamhetsperspektivet av god ekonomisk hushållning ska vara uppnått ska minst hälften av målen vara uppnådda.

1. Skapa boendeformer och attraktiva livsmiljöer i hela kommunen där invånare känner trygghet i livets alla skeden

Beskrivning

Tanums kommun har välkomnande och trygga miljöer. Kommunens tillväxt ska fokusera på en variation av boendeformer i attraktiva miljöer för olika behov och generationer.

Behovet av bostäder och möjlig utbyggnad av infrastruktur ska styra den takt i vilken samhället utvecklas. Kommunens ekonomiska åtaganden över tid ska vägas in i all planering.

Kommunens offentliga miljöer ska vara attraktiva, värna om kommunens kulturarv och identitet samt fungera som naturliga mötesplatser för kommuninvånare och besökare.

Målet är riktat till samtliga nämnder.

Skriv tabellbeskrivning här

Indikator för uppföljning

2024

2025

2026

Skötsel av allmänna platser fungerar bra, andel (procent)

88

89

90

Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (procent)

89

90

91

Låg oro för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld, andel (procent)

86

86,5

87

Bostäder med hyresrätter, antal/1000 invånare

133

134

134

Mediantid från planuppdrag till antagande under de senaste två åren, mediantid i månader

70

55

40

Bostäder som planlagts under de senaste två åren, antal/1000 invånare

13,6

13,6

13,6

2. Tillsammans med våra invånare utveckla en god och hållbar välfärd för en ökad livskvalitet

Beskrivning

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Barn och elever ska känna trygghet i skolmiljön och ges en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet och ett livslångt lärande.

Omsorgens verksamhet ska präglas av en god servicenivå med ett fokus på den enskildes självbestämmande och individuella behov. Verksamheten ska särskilt inriktas mot förebyggande, tidiga insatser. Den enskilde ska kunna leva ett tryggt, samhällsintegrerat och så långt möjligt ett självständigt liv.

Målet är riktat till samtliga nämnder.

Skriv tabellbeskrivning här

Indikatorer för uppföljning

2024

2025

2026

Vårdnadshavares upplevelse av att deras barn har en trygg miljö i förskolan

5,5

5,5

5,5

Elever som slutar åk 9 och som är behöriga till ett högskole-förberedande program eller yrkesprogram på gymnasiet, andel (procent)

88

89

90

Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat ”Helt och hållet” eller ”Till stor del”, (procent)

79

82

85

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (procent)

92

93

94

Brukarbedömning äldreomsorg –särskilt boende, helhetssyn, andel (procent)

85

85

86

Brukarbedömning LSS - brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet

92

92

93

3. Utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt med kommande generationer i åtanke

Beskrivning

Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. Fokus i verksamheten ska vara god kvalitet och hållbarhet. Verksamheten ska drivas effektivt för att skapa ökat värde per skattekrona för invånarna.

Målet är riktat till samtliga nämnder.

Skriv tabellbeskrivning här

Indikatorer för uppföljning

2024

2025

2026

Energiförbrukning av köpt el och fjärrvärme i kommunens egna lokaler, kWh/kvm

103

97

93

Inhyrda lokaler från externa parter, antal kvm, genomsnittsvärde över tre år

8 889

8 639

8 389

Det akuta underhållet för fastigheter kr/kvm

17

16

15

Hållbart medarbetar-engagemang, HME, totalindex

78

79

80

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (procent)

6,9

6,9

6,7

Fossiloberoende fordon i kommun-organisationen, andel (procent)

15

22

30

Abonnenter med kommunalt vatten & avlopp, antal

6 130

6 150

6 160

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl LSS), andel (procent)

7

6

4

4. Erbjuda god service till näringsliv, invånare och civilsamhälle för att underlätta etableringar och skapa goda förutsättningar för ett växande samhälle

Beskrivning

Det lokala näringslivet är en betydelsefull del i kommunens utveckling. Genom en tillgänglig och serviceinriktad myndighetsutövning kan företagsklimatet förbättras och fler arbetstillfällen skapas.

I samverkan med föreningar och andra aktörer skapar Tanums kommun förutsättningar för ett varierat och rikt utbud och deltagande inom kultur och fritid.

Målet är riktat till samtliga nämnder.

Skriv tabellbeskrivning här

Indikatorer för uppföljning

2024

2025

2026

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt), totalt NKI

76

80

82

Kommunens samlade omdöme enligt Svenskt Näringslivs attityd-undersökning

3,7

4

4,2

Invånarens upplevelse av service och bemötande vid telefonkontakt med kommunen, Bemötande

89

89

90

Invånarens upplevelse av service och bemötande vid telefonkontakt med kommunen, enkelhet

82

83

84

Föreningslivet nöjdhet med kommunens service, andel (procent)

95

95

95

Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (procent)

95

96

97

 

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede