Översiktsplan 2030

Översiktsplan 2030Förstora bilden

Tanums kommuns nya översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2017-06-19 § 70. Beslutet vann laga kraft 2017-07-18. Översiktsplanen innehåller rekommendationer för kommunens mark- och vattenanvändning med ett perspektiv på år 2030.

Handlingar

Översiktsplan 2030 utgår från kommunens vision om att växa och har formulerat ett övergripande mål:

"Tanum är en kommun som kännetecknas av småskalighet, entreprenörskap, kultur och närhet till natur och vatten. Med förankring i historien, som återspeglas i hällristningar och kulturmiljöer, ska hela kommunen utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och en levande landsbygd."

Utifrån dessa mål har rekommendationer för olika geografiska områden och teman tagits fram. Översiktsplanens rekommendationer ger möjligheter, sätter ramar och tar till vara värden som är viktiga för oss som bor eller verkar här, är här på besök då och då eller i längre perioder. Det är värden som är viktiga för kommunens identitet. Om ett projekt kan genomföras utan att det sker på bekostnad av dessa värden är det en utveckling som sker i linje med översiktsplanen. Översiktsplanen öppnar upp för kreativitet och samtal kring hur Tanums kommun, inom vissa ramar, ska bli bättre. Det är en flexibel översiktsplan med lång hållbarhet. Översiktsplanen ska inte förutse allt som förväntas ske. Hela kommunen kan i stället liknas vid en spelplan där olika projekt ska förverkligas. Rekommendationerna i översiktsplanen kan ses som spelplanens spelregler.