Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Samtidigt som översiktsplanen innehåller kommunens vision, och är ett strategiskt dokument för utvecklingen av den fysiska miljön, ska den också göra kommande planläggning mer rationell.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande för myndigheter eller enskilda. Planen har däremot en viktig vägledande funktion eftersom den ska ligga till grund för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt hos andra myndigheter, i bland annat frågor som rör planering, bebyggelse och tillståndsprövningar. Översiktsplanen ger också en bred och tidig information till kommuninvånarna, företag och organisationer om hur kommunen ser på utvecklingen i olika frågor och i olika delar av kommunen.

Processen att ta fram en översiktsplan är demokratisk. Möjlighet till insyn och påverkan ges för kommuninvånare, företag, organisationer och andra intressenter vid utformningen av översiktsplanen.

Kommunens översiktsplan kan kompletteras med fördjupade översiktsplaner (FÖP). Dessa fördjupade översiktsplaner kan vara geografiska, då ett område eller en tätort studeras, eller tematiska, då ett visst ämne studeras. Tillsammans utgör alla översiktliga planer kommunens översiktsplan. Kommunens översiktsplan är därför inte alltid samlad i ett och samma dokument.

Översiktsplanen redovisar:

  • Kommunens ställningstagande till grunddragen i tänkt användning av mark- och vattenområden.
  • Kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
  • Hur kommunen tänker tillgodose de redovisade riksintressena och följa miljökvalitetsnormerna.
  • Hur nationella och regionala mål samordnas till en hållbar utveckling.
  • De områden i strandnära lägen som lämpar sig för landsbygdsutveckling, så kallade LIS-områden.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede