Detaljplan för Vrångsholmen 2:1 med flera

Illustration över planområdet

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2014-09-16 § 207 godkänt rubricerad detaljplan för samråd. Initiativtagare till detaljplanen är Vrångsholmen AB. Dertaljplanen har tagits fram av Bo Hus Plan AB.

Syftet är att möjliggöra en anläggning för turistisk verksamhet. Detaljplanen innehåller campingstugor, hotell, husvagns- och husbilsplatser, tältplatser, ridanläggning, hamn för småbåtar samt kringfunktioner som behövs för verksamheten.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen via e-post; mbn.diarium@tanum.se, eller till;

Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE

Det går också bra att lämna sina synpunkter via länken till höger.


Senast 2014-12-19

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Programhandlingar

Programsamrådsredogörelse finns tillgänglig på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Andrea Johansson

Tel. 0525-183 61
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede