Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101, Asken

Översiktsbild Tanums-Rörvik 1:101 , AskenFörstora bilden

Detaljplaneområdet är beläget inom Grebbestad samhällsområde mellan Tanumstrand och Grebbestad camping och omfattar cirka 2 hektar.

Syftet med detaljplanen är att pröva en utveckling av bostäder i anslutning till gården Asken inom del av fastigheten Tanums-Rörvik 1:101. Särskild hänsyn ska tas till naturvärden på platsen och till landskapsbilden, befintliga gångstråk ska säkerställas.

Detaljplanen är förenlig med fördjupad översiktsplan för Grebbestad (2006).

Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande över kommunens översiktsplan (2017) yttrat sig om att berört område, Asken, i den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad inte bedömts aktuell. Detaljplaneförslaget handläggs därför med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) med ändring från 2022-01-01.

Detaljplanen anses inte medföra någon betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte tas fram.

Planhandlingarna är ute på granskning från och med den 3 oktober 2023 till och med den 2 november 2023.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till mbn.diarium@tanum.se, eller till Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 Tanumshede. Skicka endast till ett av alternativen.

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Samråd

Samrådsredogörelse

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Linda Eklund

Tel. 0525-181 33
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede