Skolskjutsreglemente - Tanums kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Tanums kommun

Vem har rätt till skolskjuts

Skolskjuts är en rättighet för eleven. Rätten till skolskjuts innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall.

Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen. Reglerna i Skollagen är inte heltäckande utan kommunen beslutar om vilka kompletterande regler som skall gälla.


Lagstiftning

 • Skolskjuts för elever i grundskolan: Skollagen 10 kap. §§ 32, 33 och 40
 • Skolskjuts för elever i grundsärskolan: Skollagen 11 kap. §§ 31, 32 och 39
 • Skolskjuts för elever i gymnasiesärskolan: Skollagen 18 kap. §§ 30, 31 och 35
 • Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17)
 • Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om anordningar för utmärkning av skolskjuts (VVFS 1994:5)


Rätt till överprövning

Beslut som fattas på delegation kan på initiativ av skolskjutsanvarig diskuteras med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Kommunens beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär innebär att domstolen gör en fullständig överprövning av kommunens beslut där även skälighets- och lämplighetsbedömningar som har gjorts av kommunen kan bli föremål för prövning.

Vid förvaltningsbesvär är överklagningstiden tre veckor. Överklagningstiden räknas från den dag då den som överklagar har tagit del av beslutet.

Överklagan skickas till barn- och utbildningskontoret som vidarebefordrar överklagan till Förvaltningsrätten.www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När anordnas skolskjuts

Avstånd till skolskjuts

Eleverna får skolskjuts om skolvägens längd mellan folkbokföringsadressen och anvisad kommunal skola eller hållplats överstiger nedan angivna kilometergränser. (Med skolväg avses kortaste användbara väg mätt från hemmet till skolan eller tilldelad hållplats.)

 • Elev i förskoleklass och skolår 1 2 km
 • Elev i skolår 2-9 3 km 
 • Gymnasiesärskola 3 km

Förskoleklasselever

Elever i förskoleklass är inte enligt lagen skolskjutsberättigade. Tanums kommun väljer att dessa elever skall bedömas under samma villkor som grundskoleelever.

Skolskjuts för barn i barnsomsorgen

Kommunen är inte skyldig att ordna skjuts till eller från förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Det innebär att en elev som åker skolskjuts till skolan och på eftermiddagen vistas på ett fritidshem i anslutning till skolan inte är berättigad till skjuts från fritidshemmet till hemmet.

Skolskjuts på grund av särskilda skäl

Om barn- och utbildningsnämnden bedömer skolväg som påtagligt riskfylld ur trafiksäkerhetssynpunkt, kan skolskjuts anordnas vid kortare skolväg än enligt grundreglerna. Beslut fattas av kommunens handläggare.

Särskilda skäl avser även elev med funktionshinder eller elev som av hälsoskäl är i behov av skolskjuts. Särskilda skäl skall styrkas genom intyg från rektor grundat på utlåtande från medicinsk, psykologisk eller pedagogisk expertis.

Trafikförhållanden

Oavsett nämnda avståndsregler kan skolskjuts beviljas om skolvägen bedöms vara trafikfarlig. Bedömning görs av skolskjutshandläggaren och vid behov rådfrågas trafikingenjör vid tekniska förvaltningen eller annan kompetens inom eller utanför kommunen. För elever med trafikfarlig skolväg beviljas därför skolskjuts utan hänsyn till avståndsreglerna. Skolskjuts kan anordnas även om andra särskilda trafikfarliga omständigheter föreligger. Vid sådana tillfällen ska vårdnadshavare lämna in en ansökan om skolskjuts på grund av särskilda skäl.

Som vägledning för bedömning av trafiksäkerheten gäller följande parametrar: 

 • Trafikintensitet enligt Trafikverkets statistik varav tung transport
 • Vägens bredd 
 • Trafikhastighet
 • Bedömning av övriga risker längs väg såsom sikt, utrymme vid sidan av vägen med mera

Matris för bedömning enligt tabell nedan

Utöver detta gäller följande:

 • Vägarna 163, 164, 165, 914 och 174 har hög trafikintensitet varav en stor del består av tung trafik – Elever får korsa men endast gå kortare sträckor utmed vägen. Begreppet ”endast kortare sträckor utmed väg” definieras till 100 meter.
 • E6 (Huds moar – södra infarten Tanumshede) eller väg som används som E6 när ordinarie E6 inte används – Elever får inte korsa eller gå längs med vägen.
 • Alla skolskjutsberättigade elever skall ha sittplatser och vara bältade under färd. Entreprenören ansvar för att så sker.

Vänte- och restider

Långa res- och väntetider ska om möjligt undvikas. Restiden skall inte överstiga 60 minuter per resa. Väntetiden i anslutning till skoldagen skall inte överskrida 30 minuter per resa alternativt 60 minuter per dag.

Ansvarsförhållanden

Skola, entreprenör, förälder och elev har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

Förälders ansvar

 • Föräldrarna har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och tilldelad hållplats.
 • Föräldrarna har ansvar för att eleven kommer i god tid till hållplatsen
 • Föräldrarna har till uppgift att se till att eleven följer överenskomna ordningsregler

Entreprenörens ansvar

 • Under transport är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs 
 • Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten. Eventuella problem skall föraren/entreprenören lösa tillsammans med skolan
 • Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än de fastställda hållplatserna om inte annat anges genom intyg från förälder
 • Hämtning och lämning vid hållplatser skall följa angiven tidtabell.
 • Arrangera säkerhetsövningar

Skolans ansvar

 • Rektor ansvarar för kontroll av säkerheten vid skolornas skolskjutshållplats.
 • Rektor ansvarar för att en särskild genomgång sker med de elever som färdas till och från skolan med skolskjuts. Genomgången skall bland annat omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid av- och påstigning, under färd, samt vid förflyttning till och från fordon. Vidare skall lämnas råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband med en eventuell olycka. Entreprenören står för genomgången. 
 • När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut 
 • Vid hemfärd är det skolan som ansvarar för att eleverna kommer i tid till uppgjorda avgångstider

Val av annan skola

Elever och föräldrar har rätt att välja annan skola än den anvisade. Eleven är dock inte skolskjutsberättigad till annan skolan. Skolskjuts medges om detta ryms inom befintliga kommunala skolskjutslinjer (900 linjer) i mån av plats.

Växelvis boende

I de fall där barnet bor växelvis lika mycket hos båda vårdnadshavarna skall behovet av skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas adresser enligt ovanstående regler. Om den ena föräldern är bosatt utanför kommunen, erbjuds ett flerkommunskort.

Tillfällig transport till skolan

Behov av tillfällig transport till skolan på grund av särskilda skäl, till exempel sjukdom eller skada beviljas av skolskjutsansvarig utifrån läkarintyg, avstånd och varaktighet. Vid behov ska vårdnadshavare kontakta skolskjutshandläggare omgående.

Eleverna är försäkrade genom kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Vi olycksfall som kräver tillfällig transport till skola ska skadan anmälas av vårdnadshavare till kommunens försäkringsbolag snarast möjligt.

Förlorat/trasigt busskort

När elev har förlorat busskortet eller på annat sätt hanterat busskortet så att det inte fungerar kontaktas skolan eller barn- och utbildningskontoret. Ersättningskort utfärdas mot en administrativ avgift för eleven.

Olycks- och tillbudsrapportering

Entreprenören ska snarast rapportera olyckor och tillbud i samband med skolskjutsning till skolans rektor. Skriftlig rapport skall skickas till förvaltningens ansvarige för skolskjutsar.

Bedömningsmatris
SäkerhetsnivåGodDålig  
 (1)(2)  
Antal fordon totalt0-800801--  
Varav tung transport0-6061---  
Vägbredd>5,5 m<5,5 m  
Trafikhastighet<50km/h<50 km/h  
Vägstandard hinder längs vägLiten riskHög risk  

Vänte- och restider

Långa res- och väntetider ska om möjligt undvikas. Restiden skall inte överstiga 60 minuter per resa. Väntetiden i anslutning till skoldagen skall inte överskrida 30 minuter per resa alternativt 60 minuter per dag.

Ansvarsförhållanden

Skola, entreprenör, förälder och elev har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

Förälders ansvar

 • Föräldrarna har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och tilldelad hållplats.
 • Föräldrarna har ansvar för att eleven kommer i god tid till hållplatsen
 • Föräldrarna har till uppgift att se till att eleven följer överenskomna ordningsregler

Entreprenörens ansvar

 • Under transport är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs 
 • Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten. Eventuella problem skall föraren/entreprenören lösa tillsammans med skolan
 • Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än de fastställda hållplatserna om inte annat anges genom intyg från förälder
 • Hämtning och lämning vid hållplatser skall följa angiven tidtabell.
 • Arrangera säkerhetsövningar

Skolans ansvar

 • Rektor ansvarar för kontroll av säkerheten vid skolornas skolskjutshållplats.
 • Rektor ansvarar för att en särskild genomgång sker med de elever som färdas till och från skolan med skolskjuts. Genomgången skall bland annat omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid av- och påstigning, under färd, samt vid förflyttning till och från fordon. Vidare skall lämnas råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband med en eventuell olycka. Entreprenören står för genomgången. 
 • När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut 
 • Vid hemfärd är det skolan som ansvarar för att eleverna kommer i tid till uppgjorda avgångstider

Val av annan skola

Elever och föräldrar har rätt att välja annan skola än den anvisade. Eleven är dock inte skolskjutsberättigad till annan skolan. Skolskjuts medges om detta ryms inom befintliga kommunala skolskjutslinjer (900 linjer) i mån av plats.

Växelvis boende

I de fall där barnet bor växelvis lika mycket hos båda vårdnadshavarna skall behovet av skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas adresser enligt ovanstående regler. Om den ena föräldern är bosatt utanför kommunen, erbjuds ett flerkommunskort.

Tillfällig transport till skolan

Behov av tillfällig transport till skolan på grund av särskilda skäl, till exempel sjukdom eller skada beviljas av skolskjutsansvarig utifrån läkarintyg, avstånd och varaktighet. Vid behov ska vårdnadshavare kontakta skolskjutshandläggare omgående.

Eleverna är försäkrade genom kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Vi olycksfall som kräver tillfällig transport till skola ska skadan anmälas av vårdnadshavare till kommunens försäkringsbolag snarast möjligt.

Förlorat/trasigt busskort

När elev har förlorat busskortet eller på annat sätt hanterat busskortet så att det inte fungerar kontaktas skolan eller barn- och utbildningskontoret. Ersättningskort utfärdas mot en administrativ avgift för eleven.

Olycks- och tillbudsrapportering

Entreprenören ska snarast rapportera olyckor och tillbud i samband med skolskjutsning till skolans rektor. Skriftlig rapport skall skickas till förvaltningens ansvarige för skolskjutsar.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede